dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Strona głównaDostęp dla osób niepełnosprawnych strona główna 
GMINA
NAZWA GMINY Dwikozy
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. świętokrzyskie , pow. sandomierski
KOD 27-620
MIEJSCOWOŚĆ Dwikozy, Spółdzielcza 15
KONTAKT tel./fax (+48 15) 831-14-71
e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl
NIP 8641781834
REGON 830409933
Wójt Gminy

Marek Łukaszek
tel. (15) 831-14-71 w.32  
e-mail: wojt@dwikozy.gmina.pl

Sekretarz Gminy 

Monika Mochul
tel. (15) 831-14-71 w. 35
e-mail: sekretarz@dwikozy.gmina.pl

Skarbnik Gminy

Agata Kurek
tel. (15) 831-14-71 w. 33
e-mail: skarbnik@dwikozy.gmina.pl

Kierownik USC 

Józef Walas 
tel. (15) 831-14-7 w. 48 
e-mail: usc@dwikozy.gmina.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podmiot o danych ujawnionych powyżej. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2013-05-23 10:25:54 | Data modyfikacji: 2024-05-14 12:35:04.
Data wprowadzenia: 2013-05-23 10:25:54
Data modyfikacji: 2024-05-14 12:35:04
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl