dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej strona główna 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

OD STYCZNIA 2019 ROKU DARMOWA POMOC PRAWNA BĘDZIE UDZIELANA MIESZKAŃCOM POWIATU SANDOMIERSKIEGO WEDŁUG NOWYCH ZASAD. Z POMOCY BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ ZNACZNIE SZERSZY KRĄG OSÓB ZAINTERESOWANYCH, GDYŻ OD STYCZNIA 2019 ROKU BEZPŁATNA POMOC PRAWNA ZOSTANIE UDZIELONA OSOBIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZŁOŻY W TYM ZAKRESIE PISEMNE OŚWIADCZENIE.

BĘDZIE RÓWNIEŻ NOWA FORMA POMOCY – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – KTÓRA POLEGAĆ MA W SZCZEGÓLNOŚCI NA UDZIELANIU PORAD DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH ORAZ PORAD Z ZAKRESU SPRAW MIESZKANIOWYCH I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

WAŻNĄ ZMANĄ WYNIKAJĄCĄ Z USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ , NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM I EDUKACJI PRAWNEJ, JEST TEŻ WYMÓG WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI  TRELEFONICZNEJ. WEDŁUG NOWYCH ZASAD, ABY SKORZYSTAĆ Z PORAD NALEŻY WCZEŚNIEJ TELEFONICZNIE UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ DZWONIĄC POD NUMER TELEFONU: 15 644 55 88,  W GODZINACH OD 8.00 – 15.00.

GDZIE I KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ?

W 2019 ROKU NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE ORAZ NIEOPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO UDZIELANE BĘDĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, W PONIŻSZYCH LOKALIZACJACH.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

DLA OSOBY, KTÓRA NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

STARAJĄC SIĘ O PORADĘ W WYBRANYM PUNKCIE NALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM PAMIĘTAĆ O TYM, ŻEBY DOSTARCZYĆ PRAWNIKOWI WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPRAWY, W SZCZEGÓLNOŚCI: UMOWY, AKTY NOTARIALNE, PISMA URZĘDOWE.

JAK UZYSKAĆ PORADĘ?
•    USTAL TERMIN WIZYTY DZWONIĄC POD NUMER TELEFONU: 15 644 55 88
•    ZGŁOŚ SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE DO PUNKTU WYZNACZONEGO PODCZAS REJESTRACJI
•    WYPEŁNIJ OŚWIADCZENIE
•    USYSKAJ PORADĘ
•    ANONIMOWO PRZEKAŻ SWOJĄ OPINIĘ I SATYSFAKCJĘ O UZYSKANEJ PORADZIE, WYPEŁNIAJĄC CZĘŚĆ B ANKIETY PODANEJ PRZEZ PRAWNIKA I WRZUCAJĄC DO ZAMKNIĘTEJ URNY PRZED WEJŚCIEM DO PUNKTU.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:
•    POINFORMUJE  O OBOWIĄZUJĄCYM STANIE PRAWNYM ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH JEJ UPRAWNIENIACH LUB SPOCZYWAJĄCYCH NA NIEJ OBOWIĄZKACH, W TYM W  ZWIĄZKU Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM PRZYGOTOWAWCZYM, ADMINISTRACYJNYM, SĄDOWYM LUB SĄDOWOADMINISTRACYJNYM,
•    WSKAŻE ROZWIĄZANIE PRZEDSTAWIONEGO PROBLEMU PRAWNEGO,
•    SPORZĄDZI PROJEKT PISMA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UDZIELENIA POMOCY Z WYŁĄCZENIEM PISM PROCESOWYCH W TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM,
•    SPORZĄDZI PROJEKT PISMA O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH LUB USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM LUB USTANOWIENIE ADWOKATA, RADCY PRAWNEGO, DORADCY PODATKOWEGO LUB RZECZNIKA PATENTOWEGO W POSTEPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNY ,
•    POINFORMUJE O KOSZTACH POSTĘPOWANIA I RYZYKU FINANSOWYM ZWIĄZANYM ZE SKIEROWANIEM SPRAWY NA DROGĘ SĄDOWĄ.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

•    PODEJMUJE DZIAŁANIA DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNEJ SYTUACJI OSOBY UPRAWNIONEJ, ZMIERZAJĄCEJ DO PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI TEJ OSOBY O PRZYSŁUGUJĄCYCH JEJ UPRAWNIENIACH LUB SPOCZYWAJĄCYCH NA NIEJ OBOWIĄZKACH,
•    UDZIELI WSPARCIA W SAMODZIELNYM ROZWIĄZANIU PROBLEMU,  W TYM W RAZIE POTRZEBY, SPORZĄDZENIE WSPÓLNIE Z OSOBĄ UPRAWNIONĄ PLANU DZIAŁANIA I POMOC W JEGO REALIZACJI

Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna  lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu.

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, PO UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY.

Z WAŻNYCH POWODÓW DOPUSZCZA SIĘ USTALENIE INNEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANIA NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

KOBIECIE, KTÓRA JEST W CIĄŻY, UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ODBYWA SIĘ POZA KOLEJNOŚCIĄ.

OSOBOM ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, KTÓRE NIE MOGĄ STAWIĆ SIĘ W PUNKCIE OSOBIŚCIE, ORAZ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R. O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), MOŻE BYĆ UDZIELONA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA LUB ŚWIADCZONE NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, Z WYŁĄCZENIEM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, TAKŻE POZA PUNKTEM ALBO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ.  O TAKIM FAKCIE NALEŻY  ZGŁOSIĆ  PODCZAS REJESTRACJI TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM OPIEKUNA .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A


UPRZEJMIE INFORMUJE SIĘ, ŻE W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYMZ COVID-19, TYMCZASOWO ZAWIESZA SIĘ OD 16 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA UDZIELANIE OSOBIŚCIE BENEFICJENTOM NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH LUB NIEODPŁATNYCH PORAD OBYWATELSKICH, A W ZAMIAN ORGANIZUJE SIĘ UDZIELANIE PORAD PRZEZ TELEFON I Z WYKORZYSTANIEM E-MAILA, W GODZINACH PRACY KAŻDEGO Z 4 PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU (nr telefonów i adresy mailowe podane są w tabeli poniżej).

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, SKŁADA ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA WNIOSEK O UZYSKANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZAWIERAJĄCY OŚWIADCZENIE, ŻE NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

WZÓR WNIOSKU można pobrać ze strony internetowej powiatu www.powiat.sandomierz.pl

Do pobrania:
Godziny pracy punktów

E-PORADNIK - Prawa i obowiązki obywatelskie

e-poradnik - Masz prawo do mediacji

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

zał. 1 karta-info-mediacja

zał. 2 karta-info-poradnictwo-obywatelskie

zał. 3 karta-info-pomoc-prawna

karta info dla osob pokrzywdzonych przestepstwem

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-07-13 09:39:29 | Data modyfikacji: 2020-07-22 13:35:20.
Data wprowadzenia: 2018-07-13 09:39:29
Data modyfikacji: 2020-07-22 13:35:20
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl