dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej strona główna 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.
4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM

 

    ZAWICHOST  SANDOMIERZ  KLIMONTÓW 
ul. Żeromskiego 50 ul. Mickiewicza 34  ul. Krakowska 15 
 tel. 15 836-41-15 wew. 14
Adwokat
Aleksandra
Narewska Bidas
 tel. 15 644-10-10 wew. 305
Organizacja pozarządowa:
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
ul. B. Ostrowskiego ps. "Cichy" 1
Radca Prawny
Katarzyna Turbiarz
tel.  601 760 549
Radca Prawny
Katarzyna Markiewicz
Poniedziałek  7:30 - 11:30   8:00 - 12:00  8:00 - 12:00
 Wtorek 7:30 - 11:30    8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 
 Środa 7:30 - 11:30   8:00 - 12:00  8:00 - 12:00
 Czwartek 7:30 - 11:30   8:00 - 12:00   8:00 - 12:00
 Piątek 7:30 - 11:30   8:00 - 12:00  8:00 - 12:00

 Odpracowanie dni wolnych od pracy w Punkcie w Zawichoście:

1 styczeń - 2 stycznia 11:30-15:30

2 kwiecień - 3 kwietnia 11:30-15:30

1 maj - 7 maja 11:30-15:30

3 maj - 8 maja 11:30-15:30

31 maj - 4 czerwca 11:30-15:30

15 sierpień - 16 sierpnia 11:30-15:30

1 listopad - 5 listopada 11:30-15:30

25 grudzień - 27 grudnia 11:30-15:30

26 grudzień - 28 grudnia 11:30-15:30

Odpracowanie dni wolnych od pracy w Punkcie w Sandomierzu:

1 styczeń - 2 stycznia 12:00-14:00, 3 stycznia 12:00-14:00

2 kwiecień - 3 kwietnia 12:00-14:00, 4 kwietnia 12:00-14:00

1 maj - 30 kwietnia 12:00-14:00, 4 maja 12:00-14:00

3 maj - 7 maja 12:00-14:00, 8 maja 12:00-14:00 

31 maj - 28 maja 12:00-14:00 , 29 maja 12:00-14:00 

15 sierpień - 16 sierpnia 12:00-14:00, 17 sierpnia 12:00-14:00

1 listopad - 29 października 12:00-14:00, 30 października 12:00-14:00

25 grudzień - 17 grudnia 12:00-14:00, 18 grudnia 12:00-14:00

26 grudzień - 27 grudnia 12:00-14:00, 28 grudnia 12:00-14:00

Odpracowanie dni wolnych od pracy w Punkcie w Klimontowie:

1 styczeń - 2 stycznia 11:00-15:30, 3 stycznia 8:00-12:30, 4 stycznia 8:00-13:00, 5 stycznia 8:00-13:00, 8 stycznia 8:00-13:00

2 kwiecień - 9 stycznia 11:00-15:30, 10 stycznia 8:00-12:30, 11 stycznia 8:00-13:00, 12 stycznia 8:00-13:00, 15 stycznia 8:00-13:00

1 maj - 1 marca 8:00-12:30, 2 marca 8:00-12:30, 5 marca 8:00-12:30, 6 marca 11:00-15:30, 7,8,9,12 marca 8:00-12:30

3 maj - 3 kwietnia 10:30-15:30, 4,5 kwietnia 8:00-12:30, 6 kwietnia 8:00-12:30, 9 kwietnia 8:00-12:30, 10 kwietnia 10:30-15:30

31 maj - 2 maja 8:00-12:30, 4 maja 8:00-12:30, 7 maja 8:00-12:30, 8 maja 10:30-15:30, 9,10,11 maja 8:00-12:30

15 sierpień - 2 lipca 8:00-12:30, 3 lipca 11:00-15:30, 4,5,6 lipca 8:00-12:30, 9 lipca 8:00-12:30, 10 lipca 10:30-15:30

1 listopad - 1,2,3 sierpnia 8:00-12:30, 6 sierpnia 8:00-12:30, 7 sierpnia 11:00-15:30, 8,9,10 sierpnia 8:00-12:30, 13 sierpnia 8:00-13:00

25 grudzień - 3 września 8:00-12:30, 4 września 11:00-15:30, 5,6,7 września 8:00-12:30, 10 września 8:00-12:30, 11 września 10:30-15:30

26 grudzień -2 listopada 8:00-13:00, 5 listopada 8:00-12:30, 6 listopada 1:00-15:30, 7,8,9 listopada 8:00-12:30, 12 listopada 8:00-12:30

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-07-13 09:39:29.
Data wprowadzenia: 2018-07-13 09:39:29
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl