dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Ogłoszenia strona główna 

Ogłoszenia

Informacja Regionalnej Dyrecji Ochrony Środowiska
w Kielcach - 29.01.2019 r.

Informacja Regionalnej Dyrecji Ochrony Środowiska w Kielcach - 29.01.2019 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:17:10.
Transmisja na żywo I Sesji Rady Gminy w Dwikozach

Transmisja na żywo I Sesji Rady Gminy w Dwikozach jest dostępna pod linkiem:


https://www.youtube.com/channel/UCs1QCZb1BQZUdNofMbo8Hug


Początek sesji o godzinie 12:00

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:43:38 | Data modyfikacji: 2018-11-19 10:43:55.
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu
partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ").
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.
Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.
Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-07-25 12:43:25 | Data modyfikacji: 2018-11-19 10:43:55.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Dwikozy


Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury KBW w Kielcach Znak:DKC-071-9/18 z dnia 30 maja 2018 r. podaję do wiadomości publicznej informację o powołanym na obszarze Gminy Dwikozy Urzędniku Wyborczym w osobie:

Pani Marii Krakowiak-KusikWójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-06-01 12:57:06 | Data modyfikacji: 2018-06-01 12:58:04.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sandomierzu

Poniżej zamieszczamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 27.04.2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Romanówka zaopatrującego w wodę miejscowość Romanówka.


 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:38:32 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:41:33.
Zarządzenie Nr Or.II.0050.183.2018 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dwikozach prowadzonego przez Gminę Dwikozy.

20180420080057.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:34:39 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:41:33.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
21.08.2017r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy, mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-08-21 19:30:26 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:41:33.
Zarządzenie Nr Or.II.0050.138.2017 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 05.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dwikozach prowadzonego przez Gminę Dwikozy.

20170605140909.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:13:27 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:41:33.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

INFORMACJA
Wójt Gminy Dwikozy
uprzejmie informuje,
że
w dniu 2 maja 2017 roku (wtorek)
Urząd Gminy w Dwikozach będzie nieczynny

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-04-26 07:57:20 | Data modyfikacji: 2017-04-26 07:58:48.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 19.04.2017
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach pn „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy, mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN

DOKUMENTACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-04-19 19:36:38 | Data modyfikacji: 2017-04-19 19:41:27.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 30.01.2017
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sportu na rok 2017.

20170130142416.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-30 15:00:35 | Data modyfikacji: 2017-04-19 19:41:27.
Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania
zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni ścieków

ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

W związku interwencjami Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie zanieczyszczenia ujęć wody w Romanówce bakterią Escherichia coli Wójt Gminy Dwikozy informuje, że zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Gmina Dwikozy, zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych

Gmina Dwikozy celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązania jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie gminy Dwikozy, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakres kontroli zgodny będzie z w/w wymogami określonymi w ustawie.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 24 października 2016 r.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Pouczam, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.

ZAWIADOMIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-10-14 10:08:15 | Data modyfikacji: 2016-10-14 10:18:14.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 29.02.2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:00:09 | Data modyfikacji: 2016-10-14 10:18:14.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dwikozy informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2016 rok.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, otwarcie której  nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 r.
Ofertę złożyli:
1. Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa 5, 27-620 Dwikozy,
W wyniku konkursu, po uzyskaniu pozytywnej oceny komisji konkursowej na realizatora zadania wskazano:

Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa, 27-620 Dwikozy

w ramach dotacji, która będzie udzielona po podpisaniu przez strony stosownej umowy, w wysokości 160.000,00 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-26 12:39:49 | Data modyfikacji: 2016-10-14 10:18:14.
Nieodpłatna pomoc prawna

obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM

    ZAWICHOST  SANDOMIERZ  KLIMONTÓW 
ul. Żeromskiego 50 ul. Mickiewicza 34  ul. Krakowska 15 
 tel. 15 836-41-15 wew. 14
Adwokat:
Marta Lasota-Smolińska
Kancelaria Adwokacka
ul. Kościuszki 4/4
27-600 Sandomierz
 tel. 15 644-10-10 wew. 305
Organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”
ul. 1 Maja 57
25-511 Kielce
Radca Prawny
Katarzyna Turbiarz
ul. Koseły 6
27-600 Sandomierz
tel.  791-046-280
Radca Prawny:
Michał Sowiński
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Jana Kiliańskiego 12/8
28-200 Staszów 
 Zastępca Marcin Natoniewski
Kancelaria Adwokacka
ul. Leśna 8
23-235 Annopol 
Katarzyna Markiewicz –
Radca Prawny
Stale 433
39-400 Tarnobrzeg 
Stanisław Łukasik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Łokietka 30
39-400 Tarnobrzeg 
Poniedziałek  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00 7:30 - 11:30 
 Wtorek 11:00 - 15:00    8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 
 Środa  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00  7:30 - 11:30 
 Czwartek  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 
 Piątek  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 

 

   Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":  Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 1.  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub  ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2.  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3.  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub  ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4.  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub  ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5.  która nie ukończyła 26 lat, lub  ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6.  która ukończyła 65 lat, lub  ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 7.  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.  ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:07:23 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:14:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 12.02.2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2022 odbędą się w terminie od  12.02.2016 r. do 26.02.2016 r. do godz. 15:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Strategii można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub ops@dwikozy.gmina.pl wg. zamieszczonego poniżej formularza.

 


Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Formularz

 
Strategia v.1.1.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:47:08 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 21-01-2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2016

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:44:26 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z
dnia 21 grudnia 2015 r.

o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 14

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-22 14:29:25 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Zarządzenie Nr Or.II.0050.16.2015 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 28.04.2015 r.

ZAŁĄCZNIK

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:22:24 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

INFORMACJA
Wójta Gminy w Dwikozach
uprzejmie informuję, że
w dniu 31 października 2014 roku (piątek)
Urząd Gminy Dwikozy będzie nieczynny

(Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy przysługuje pracownikom dzień wolny w zamian za przypadające święto w dniu 1 listopada 2014 r.)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:32:23 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:32:23
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl