dwikozy.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Dwikozy www.dwikozy.gmina.pl
Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia
08.09.2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie nr 500035091-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.

 

 

 

Gmina Dwikozy:

 

1. Remont drogi gminnej Winiary – Winiary (dz. nr 443, 444) w km 0+000 do km 0+665

 

2. Remont drogi gminnej 320026T Garbów Stary – Garbów Wieś w km 0+400 do km 1+005


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

 

obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy:

 

zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

nie

 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

tak
Numer ogłoszenia: 585258-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 

nie

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

 

Gmina Dwikozy, Krajowy numer identyfikacyjny 83040993300000, ul. ul. Spółdzielcza  15, 27620   Dwikozy, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 311 471, e-mail

 

m.dominik@dwikozy.gmina.pl

" target=_new>medium;">m.dominik@dwikozy.gmina.pl

 

faks 158 311 404.
Adres strony internetowej (url): www.dwikozy.bip.gmina.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

1. Remont drogi gminnej Winiary – Winiary (dz. nr 443, 444) w km 0+000 do km 0+665 2. Remont drogi gminnej 320026T Garbów Stary – Garbów Wieś w km 0+400 do km 1+005

 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

 

ZPI.271.4.2017.MD

 

II.2) Rodzaj zamówienia:

 

Roboty budowlane

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

 

1. Remont drogi gminnej Winiary – Winiary (dz. nr 443, 444) w km 0+000 do km 0+665 2. Remont drogi gminnej 320026T Garbów Stary – Garbów Wieś w km 0+400 do km 1+005 1. Remont drogi gminnej Winiary – Winiary (dz. nr 443, 444) w km 0+000 do km 0+665 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 wraz z zagęszczeniem 2. Remont drogi gminnej 320026T Garbów Stary – Garbów Wieś w km 0+400 do km 1+005 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Ścinanie poboczy mechanicznie, średnia grubość warstwy ścinanej 30 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 wraz z zagęszczeniem

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

 

nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

 

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

 

 

IV.9.1) Podstawa prawna

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 585258-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

 

 

 

Gmina Dwikozy: 1. Remont drogi gminnej Winiary – Winiary (dz. nr 443, 444) w km 0+000 do km 0+665

2. Remont drogi gminnej 320026T Garbów Stary – Garbów Wieś w km 0+400 do km 1+005
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 


Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

 

Nie

 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

 

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dwikozy, krajowy numer identyfikacyjny 83040993300000, ul. ul. Spółdzielcza  15 , 27620   Dwikozy, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 311 471, e-mail: m.dominik@dwikozy.gmina.pl, faks 158 311 404.
Adres strony internetowej (URL): www.dwikozy.bip.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

 

Nie
www.dwikozy.bip.gmina.pl

 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Nie
www.dwikozy.bip.gmina.pl

 


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

 

Nie

 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

 

Nie
adres

 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty muszą być składane w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, pok. nr 15 (sekretariat)

 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Remont drogi gminnej Winiary – Winiary (dz. nr 443, 444) w km 0+000 do km 0+665 2. Remont drogi gminnej 320026T Garbów Stary – Garbów Wieś w km 0+400 do km 1+005
Numer referencyjny: ZPI.271.4.2017.MD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

 

Nie

 


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

 

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Remont drogi gminnej Winiary – Winiary (dz. nr 443, 444) w km 0+000 do km 0+665 2. Remont drogi gminnej 320026T Garbów Stary – Garbów Wieś w km 0+400 do km 1+005 1. Remont drogi gminnej Winiary – Winiary (dz. nr 443, 444) w km 0+000 do km 0+665 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 wraz z zagęszczeniem 2. Remont drogi gminnej 320026T Garbów Stary – Garbów Wieś w km 0+400 do km 1+005 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Ścinanie poboczy mechanicznie, średnia grubość warstwy ścinanej 30 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Lokalne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 wraz z zagęszczeniem

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże - wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co najmniej 1 robota budowlana odpowiadająca swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. robota budowlana polegająca na wykonaniu drogi z nawierzchnią asfaltową, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto każda / określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przedstawione dokumenty powinny zawierać informację dotyczące nazwy obiektu, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, daty i wartości oraz zakresu. - dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia odpowiednimi do funkcji, jakie będą pełnić: - kierownik budowy winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej Kierownik budowy powinien posiadać co najmniej 5 – letnie doświadczenie w pracy w swojej specjalności po uzyskaniu uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt.1 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. a) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6.3.i to zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. b)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 3. Inne wymagane dokumenty: - informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 23 - wg zał. nr 3 do SIWZ, a w przypadku, gdy wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co najmniej 1 robota budowlana odpowiadająca swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. robota budowlana polegająca na wykonaniu drogi z nawierzchnią asfaltową, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł. brutto każda / określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- stanowiący zał. nr 4 do SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz i informacjami o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ c) oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy- zał. Nr 7 do SIWZ d) w przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnienie powyższych warunków polega na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów stanowiące zał. nr 6 do SIWZ do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

 

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

 

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

 

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

skrócenie terminu realizacji

20,00

wydłużenie okresu gwarancji

20,00

 


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności. 1) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany przepisów regulujących roboty budowlane stanowiących przedmiot umowy 2) Zmiany związane z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań, wpływających na termin wykonania robót objętych umową 3) Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego w przypadku zmian zawartych w ust1 pkt 2 oraz przez Wykonawcę w przypadku zmian o których mowa w ust 1 pkt 1, 3. 3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. 4. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność wykonania zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWZ I DOKUMENTACJA DO POBRANIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2017-09-08 10:33:17 | Data modyfikacji: 2017-09-28 12:02:03.

Zobacz:
 Przetargi 2024 .  Przetargi 2023 .  Przetargi 2022 .  Przetargi 2021 .  Przetargi 2020 .  Przetargi 2019 .  Przetargi 2018 .  Przetargi 2017 .  Przetargi 2016 .  Przetargi 2015 .  Przetargi 2014 . 
Data wprowadzenia: 2017-09-08 10:33:17
Data modyfikacji: 2017-09-28 12:02:03
Opublikowane przez: Mariusz Dominik
  Biuletyn Informacji Publicznej - dwikozy.bip.gmina.pl