Informacje

Informacje

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy z I kwartał 2020 r.

Kwartalna informacja I kw. 2020 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-05-15 14:48:10.
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy
Dwikozy z IV kwartał 2019 r.

Kwartalna informacja IV kw. 2019r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-02-28 13:33:13 | Data modyfikacji: 2020-05-15 14:47:42.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 29.03.2019 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:08:30 | Data modyfikacji: 2019-04-12 12:10:55.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 19.03.2018 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-03-19 14:50:06 | Data modyfikacji: 2018-03-19 14:52:21.
Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok, statystyczna
liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający

Podstawowa kwota dotacji na 2018 rok, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej uczniów, obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku.

1. Przedszkola:

1) Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola 586,33 zł
2) Podstawowa forma dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego 469,06 zł
3) Statystyczna liczba dzieci – 97,67

2. Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej:

1) Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej – 547,00 zł
Najbliższa Gmina – Gmina Wilczyce

3. Wskaźnik zwiększający dla szkół danego typy niebędących szkołami specjalnymi – 1.000

1) statystyczna liczba uczniów – 143,67
2) statystyczna liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno wychowawczych - 2

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-02-09 10:05:35 | Data modyfikacji: 2018-02-09 10:13:25.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 15.03.2017 r.

Informacja


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-03-17 08:25:36 | Data modyfikacji: 2017-03-17 08:28:09.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 14.03.2016 r.


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-14 14:02:57 | Data modyfikacji: 2016-03-14 14:04:32.
Informacji o postępowaniach w zakresie składania
petycji.

Informacji o postępowaniach w zakresie składania petycji.

Informacja

WZORY w wersji *.doc

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-16 21:31:17 | Data modyfikacji: 2016-02-19 12:37:29.
Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych,
podatku rolnym i leśnym na 2016 rok

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż z dniem 1 stycznia  2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w/w ustawą to:
 
1. Doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na ich zły stan techniczny tj.:

 • względy techniczne nie obejmują już gruntów,
 • względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części,
 • warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji:
  • decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia) lub
  • decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

2. Wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych  na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł.
3. Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (nie dotyczy podatku od środków transportowych i opłat lokalnych).
W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
4. Nowe zasady przeliczania następujących użytków rolnych:

 • rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-16 14:16:32 | Data modyfikacji: 2016-02-19 12:37:29.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy z 06.03.2015 r.

Informacja


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-06 12:26:36 | Data modyfikacji: 2016-02-19 12:37:29.
Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2015 roku.

Taryfy 2015


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-12-23 13:08:40 | Data modyfikacji: 2016-02-19 12:37:29.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

z realizacji planu kontroli zarządczej prowadzonej w Urzędzie Gminy Dwikozy oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dwikozy w 2013 roku.


 

 
inf31012014.jpg

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:00:37 | Data modyfikacji: 2014-03-24 19:42:43.
Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:00:37
Data modyfikacji: 2014-03-24 19:42:43
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
Wójt Gminy
Marek Łukaszek
Kontakt:
Tel: (15) 831-14-71
Fax: (15) 831-14-04
e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl