Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.
4a. Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM

 

    ZAWICHOST  SANDOMIERZ  KLIMONTÓW 
ul. Żeromskiego 50 ul. Mickiewicza 34  ul. Krakowska 15 
 tel. 15 836-41-15 wew. 14
Adwokat
Aleksandra
Narewska Bidas
 tel. 15 644-10-10 wew. 305
Organizacja pozarządowa:
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego
ul. B. Ostrowskiego ps. "Cichy" 1
Radca Prawny
Katarzyna Turbiarz
tel.  601 760 549
Radca Prawny
Katarzyna Markiewicz
Poniedziałek  7:30 - 11:30   8:00 - 12:00  8:00 - 12:00
 Wtorek 7:30 - 11:30    8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 
 Środa 7:30 - 11:30   8:00 - 12:00  8:00 - 12:00
 Czwartek 7:30 - 11:30   8:00 - 12:00   8:00 - 12:00
 Piątek 7:30 - 11:30   8:00 - 12:00  8:00 - 12:00

 Odpracowanie dni wolnych od pracy w Punkcie w Zawichoście:

1 styczeń - 2 stycznia 11:30-15:30

2 kwiecień - 3 kwietnia 11:30-15:30

1 maj - 7 maja 11:30-15:30

3 maj - 8 maja 11:30-15:30

31 maj - 4 czerwca 11:30-15:30

15 sierpień - 16 sierpnia 11:30-15:30

1 listopad - 5 listopada 11:30-15:30

25 grudzień - 27 grudnia 11:30-15:30

26 grudzień - 28 grudnia 11:30-15:30

Odpracowanie dni wolnych od pracy w Punkcie w Sandomierzu:

1 styczeń - 2 stycznia 12:00-14:00, 3 stycznia 12:00-14:00

2 kwiecień - 3 kwietnia 12:00-14:00, 4 kwietnia 12:00-14:00

1 maj - 30 kwietnia 12:00-14:00, 4 maja 12:00-14:00

3 maj - 7 maja 12:00-14:00, 8 maja 12:00-14:00 

31 maj - 28 maja 12:00-14:00 , 29 maja 12:00-14:00 

15 sierpień - 16 sierpnia 12:00-14:00, 17 sierpnia 12:00-14:00

1 listopad - 29 października 12:00-14:00, 30 października 12:00-14:00

25 grudzień - 17 grudnia 12:00-14:00, 18 grudnia 12:00-14:00

26 grudzień - 27 grudnia 12:00-14:00, 28 grudnia 12:00-14:00

Odpracowanie dni wolnych od pracy w Punkcie w Klimontowie:

1 styczeń - 2 stycznia 11:00-15:30, 3 stycznia 8:00-12:30, 4 stycznia 8:00-13:00, 5 stycznia 8:00-13:00, 8 stycznia 8:00-13:00

2 kwiecień - 9 stycznia 11:00-15:30, 10 stycznia 8:00-12:30, 11 stycznia 8:00-13:00, 12 stycznia 8:00-13:00, 15 stycznia 8:00-13:00

1 maj - 1 marca 8:00-12:30, 2 marca 8:00-12:30, 5 marca 8:00-12:30, 6 marca 11:00-15:30, 7,8,9,12 marca 8:00-12:30

3 maj - 3 kwietnia 10:30-15:30, 4,5 kwietnia 8:00-12:30, 6 kwietnia 8:00-12:30, 9 kwietnia 8:00-12:30, 10 kwietnia 10:30-15:30

31 maj - 2 maja 8:00-12:30, 4 maja 8:00-12:30, 7 maja 8:00-12:30, 8 maja 10:30-15:30, 9,10,11 maja 8:00-12:30

15 sierpień - 2 lipca 8:00-12:30, 3 lipca 11:00-15:30, 4,5,6 lipca 8:00-12:30, 9 lipca 8:00-12:30, 10 lipca 10:30-15:30

1 listopad - 1,2,3 sierpnia 8:00-12:30, 6 sierpnia 8:00-12:30, 7 sierpnia 11:00-15:30, 8,9,10 sierpnia 8:00-12:30, 13 sierpnia 8:00-13:00

25 grudzień - 3 września 8:00-12:30, 4 września 11:00-15:30, 5,6,7 września 8:00-12:30, 10 września 8:00-12:30, 11 września 10:30-15:30

26 grudzień -2 listopada 8:00-13:00, 5 listopada 8:00-12:30, 6 listopada 1:00-15:30, 7,8,9 listopada 8:00-12:30, 12 listopada 8:00-12:30

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-07-13 09:39:29.
Data wprowadzenia: 2018-07-13 09:39:29
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
Wójt Gminy
Marek Łukaszek
Kontakt:
Tel: (15) 831-14-71
Fax: (15) 831-14-04
e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl