Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

OD STYCZNIA 2019 ROKU DARMOWA POMOC PRAWNA BĘDZIE UDZIELANA MIESZKAŃCOM POWIATU SANDOMIERSKIEGO WEDŁUG NOWYCH ZASAD. Z POMOCY BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ ZNACZNIE SZERSZY KRĄG OSÓB ZAINTERESOWANYCH, GDYŻ OD STYCZNIA 2019 ROKU BEZPŁATNA POMOC PRAWNA ZOSTANIE UDZIELONA OSOBIE, KTÓRA NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZŁOŻY W TYM ZAKRESIE PISEMNE OŚWIADCZENIE.

BĘDZIE RÓWNIEŻ NOWA FORMA POMOCY – NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE – KTÓRA POLEGAĆ MA W SZCZEGÓLNOŚCI NA UDZIELANIU PORAD DLA OSÓB ZADŁUŻONYCH ORAZ PORAD Z ZAKRESU SPRAW MIESZKANIOWYCH I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

WAŻNĄ ZMANĄ WYNIKAJĄCĄ Z USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ , NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM I EDUKACJI PRAWNEJ, JEST TEŻ WYMÓG WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI  TRELEFONICZNEJ. WEDŁUG NOWYCH ZASAD, ABY SKORZYSTAĆ Z PORAD NALEŻY WCZEŚNIEJ TELEFONICZNIE UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ DZWONIĄC POD NUMER TELEFONU: 15 644 55 88,  W GODZINACH OD 8.00 – 15.00.

GDZIE I KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ?

W 2019 ROKU NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE ORAZ NIEOPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU SANDOMIERSKIEGO UDZIELANE BĘDĄ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, W PONIŻSZYCH LOKALIZACJACH.

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

DLA OSOBY, KTÓRA NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ.

STARAJĄC SIĘ O PORADĘ W WYBRANYM PUNKCIE NALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM PAMIĘTAĆ O TYM, ŻEBY DOSTARCZYĆ PRAWNIKOWI WSZYSTKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPRAWY, W SZCZEGÓLNOŚCI: UMOWY, AKTY NOTARIALNE, PISMA URZĘDOWE.

JAK UZYSKAĆ PORADĘ?
•    USTAL TERMIN WIZYTY DZWONIĄC POD NUMER TELEFONU: 15 644 55 88
•    ZGŁOŚ SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE DO PUNKTU WYZNACZONEGO PODCZAS REJESTRACJI
•    WYPEŁNIJ OŚWIADCZENIE
•    USYSKAJ PORADĘ
•    ANONIMOWO PRZEKAŻ SWOJĄ OPINIĘ I SATYSFAKCJĘ O UZYSKANEJ PORADZIE, WYPEŁNIAJĄC CZĘŚĆ B ANKIETY PODANEJ PRZEZ PRAWNIKA I WRZUCAJĄC DO ZAMKNIĘTEJ URNY PRZED WEJŚCIEM DO PUNKTU.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Osoba udzielająca pomocy prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w zależności od potrzeby:
•    POINFORMUJE  O OBOWIĄZUJĄCYM STANIE PRAWNYM ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH JEJ UPRAWNIENIACH LUB SPOCZYWAJĄCYCH NA NIEJ OBOWIĄZKACH, W TYM W  ZWIĄZKU Z TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIEM PRZYGOTOWAWCZYM, ADMINISTRACYJNYM, SĄDOWYM LUB SĄDOWOADMINISTRACYJNYM,
•    WSKAŻE ROZWIĄZANIE PRZEDSTAWIONEGO PROBLEMU PRAWNEGO,
•    SPORZĄDZI PROJEKT PISMA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO UDZIELENIA POMOCY Z WYŁĄCZENIEM PISM PROCESOWYCH W TOCZĄCYM SIĘ POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM,
•    SPORZĄDZI PROJEKT PISMA O ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH LUB USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM LUB USTANOWIENIE ADWOKATA, RADCY PRAWNEGO, DORADCY PODATKOWEGO LUB RZECZNIKA PATENTOWEGO W POSTEPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNY ,
•    POINFORMUJE O KOSZTACH POSTĘPOWANIA I RYZYKU FINANSOWYM ZWIĄZANYM ZE SKIEROWANIEM SPRAWY NA DROGĘ SĄDOWĄ.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

•    PODEJMUJE DZIAŁANIA DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNEJ SYTUACJI OSOBY UPRAWNIONEJ, ZMIERZAJĄCEJ DO PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI TEJ OSOBY O PRZYSŁUGUJĄCYCH JEJ UPRAWNIENIACH LUB SPOCZYWAJĄCYCH NA NIEJ OBOWIĄZKACH,
•    UDZIELI WSPARCIA W SAMODZIELNYM ROZWIĄZANIU PROBLEMU,  W TYM W RAZIE POTRZEBY, SPORZĄDZENIE WSPÓLNIE Z OSOBĄ UPRAWNIONĄ PLANU DZIAŁANIA I POMOC W JEGO REALIZACJI

Od stycznia 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna  lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złożyła pisemne oświadczenie na potwierdzenie powyższego faktu.

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, PO UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY.

Z WAŻNYCH POWODÓW DOPUSZCZA SIĘ USTALENIE INNEJ KOLEJNOŚCI UDZIELANIA NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.

KOBIECIE, KTÓRA JEST W CIĄŻY, UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIE NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ODBYWA SIĘ POZA KOLEJNOŚCIĄ.

OSOBOM ZE ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, KTÓRE NIE MOGĄ STAWIĆ SIĘ W PUNKCIE OSOBIŚCIE, ORAZ OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R. O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), MOŻE BYĆ UDZIELONA NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA LUB ŚWIADCZONE NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, Z WYŁĄCZENIEM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, TAKŻE POZA PUNKTEM ALBO ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ.  O TAKIM FAKCIE NALEŻY  ZGŁOSIĆ  PODCZAS REJESTRACJI TELEFONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM OPIEKUNA .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I N F O R M A C J A


UPRZEJMIE INFORMUJE SIĘ, ŻE W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYMZ COVID-19, TYMCZASOWO ZAWIESZA SIĘ OD 16 MARCA 2020 R. DO ODWOŁANIA UDZIELANIE OSOBIŚCIE BENEFICJENTOM NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH LUB NIEODPŁATNYCH PORAD OBYWATELSKICH, A W ZAMIAN ORGANIZUJE SIĘ UDZIELANIE PORAD PRZEZ TELEFON I Z WYKORZYSTANIEM E-MAILA, W GODZINACH PRACY KAŻDEGO Z 4 PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU (nr telefonów i adresy mailowe podane są w tabeli poniżej).

Osoba chcąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, SKŁADA ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA WNIOSEK O UZYSKANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ZAWIERAJĄCY OŚWIADCZENIE, ŻE NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – Dz.U. z 2019 r. poz. 294).

WZÓR WNIOSKU można pobrać ze strony internetowej powiatu www.powiat.sandomierz.pl

Do pobrania:
Godziny pracy punktów

E-PORADNIK - Prawa i obowiązki obywatelskie

e-poradnik - Masz prawo do mediacji

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

zał. 1 karta-info-mediacja

zał. 2 karta-info-poradnictwo-obywatelskie

zał. 3 karta-info-pomoc-prawna

karta info dla osob pokrzywdzonych przestepstwem

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-07-13 09:39:29 | Data modyfikacji: 2020-07-22 13:35:20.
Data wprowadzenia: 2018-07-13 09:39:29
Data modyfikacji: 2020-07-22 13:35:20
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda