Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności BIP Urzędu Gminy w Dwikozach

Urząd Gminy w Dwikozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy w Dwikozach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Gorazda.
 • E-mail: kgorazda@dwikozy.gmina.pl
 • " target=_new>id="a11y-email">kgorazda@dwikozy.gmina.pl
 • Telefon: 158311471

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Udogodnienie Opis
Lokalizacja i dojazd

Budynek położony jest przy ul. Spółdzielczej w centrum gminy w niedalekiej odległości od innych budynków  użyteczności publicznej tj. Posterunek policji, Bank, Ośrodek Zdrowia, gabinet weterynaryjny, Szkoła Podstawowa. W budynku urzędu znajduje się również Urząd Poczty polskiej.

Budynek oddalony 450 m od przystanku komunikacji zbiorowej znajdującego się przy drodze wojewódzkiej nr 777.

Urząd Gminy zajmuje parter i I piętro. Do budynku prowadzą wejścia główne i boczne ewakuacyjne, oba od strony ul. Spółdzielczej. Dojście do budynku prowadzi po schodach oraz obok znajduje się pochylnia lecz niedostosowana pod względem nachylenia i szerokości barier. Szerokość zapewnia dojazd wózka inwalidzkiego.

Drzwi wejściowe posiadają min. 90 cm,  dwuskrzydłowe, nie otwierają się automatycznie. Brak domofonu i przycisku przywołania.

Oznaczenie Brak wyraźnego oznakowania budynku od strony wejścia. Tablice informacyjne po lewej stronie od wejścia na tarasie budynku.
Parking i miejsca postojowe 2 ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowane d strony ul. Spółdzielczej.
BOK/sekretariat Brak biura obsługi na parterze, biuro podawcze znajduje się w sekretariacie na I piętrze.
Trasa wolna od przeszkód Aranżacja przestrzeni, szerokość korytarzy i drzwi oraz brak zmian poziomów zapewnia trasę wolną od przeszkód.
Winda Brak
Toaleta Toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Obsługa osób słabosłyszących Brak pętli indukcyjnych.
Obsługa niesłyszących Brak osoby posługującej się językiem migowym.
Obsługa niewidomych i słabowidzących Brak planów tryflograficznych, brak oznaczeń pokoi i poręczy schodowych w języku Braille`a.
Pies asystujący Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami z psami przewodnikami.
Pokój/ kącik dla dziecka  W holu na I piętrze wygospodarowany jest kącik do zabawy dla dzieci tj. stolik, krzesełka, kredki i kolorowanki 
Wi-fi Brak dostępnego wi-fi na terenie urzędu gminy.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Dwikozy
 • Adres: ul. Spółdzielcza 15
  27-620 Dwikozy
 • E-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl
 • Telefon: 158311471

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-03-22 18:49:39 | Data modyfikacji: 2023-07-11 19:43:01.
Data wprowadzenia: 2021-03-22 18:49:39
Data modyfikacji: 2023-07-11 19:43:01
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda