Zakończenie konsultacji społecznych

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-11-17 14:14:41.
Konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy
Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY DWIKOZY

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 odbędą się terminie od 02.11.2023 r. do 16.11.2023 r. do godz. 15:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub renatakraska@dwikozy.gmina.pl
Projekt programu dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dwikozy lub na stanowisku pracy w pokoju nr 4.

OGŁOSZENIE

PROJEKT PROGRAMU

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-11-02 10:18:50 | Data modyfikacji: 2023-11-02 10:21:27.
INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Zgodnie z § 2 uchwały NR XLVIII/283/2022 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dwikozy w przedmiocie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Dwikozy informuję, co następuje:
Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dwikozy:
1)    Buczek
2)    Bożydar
3)    Czermin
4)    Dwikozy
5)    Gałkowice
6)    Kolonia Gałkowice
7)    Nowy Garbów
8)    Stary Garbów
9)    Gierlachów
10)    Góry Wysokie
11)    Kamień Łukawski
12)    Nowy Kamień
13)    Nowe Kichary
14)    Stare Kichary
15)    Kępa Chwałowska
16)    Mściów
17)    Romanówka
18)    Rzeczyca Mokra
19)    Rzeczyca Sucha
20)    Słupcza
21)    Szczytniki
22)    Winiarki
23)    Winiary
24)    Jaroszówka
Konsultacje w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Dwikozy  zostały przeprowadzone w dniach od 19 czerwca 2023 do 03 lipca 2023 roku. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw. Konsultacje podzielone były na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy danego sołectwa.
Konsultacje przeprowadzono w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.
Projekty statutów były dostępne w formie:
a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie – Biurze Rady Gminy w Dwikozach,
c) Publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dwikozach (http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/) oraz na stronie internetowej Gminy Dwikozy  (https://dwikozy.gmina.pl/),
W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy w Dwikozach nie wpłynęły żadne wnioski/opinie/uwagi do żadnego projektu statutu jednostki pomocniczej.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-08-02 19:57:13.
Konsultacje społeczne w sprawie projektów
statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach 19 czerwca do 03 lipca 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Dwikozy.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu. Projekty statutów są dostępne w formie:
a)  wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
b)  wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie – Biurze Rady Gminy w Dwikozach,
c) publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dwikozach (http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/) oraz na stronie internetowej Gminy Dwikozy (https://dwikozy.gmina.pl/),

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@dwikozy.gmina.pl, w terminie od 19 czerwca 2023 do 03 lipca 2023 roku.

ZARZĄDZENIE Nr Or.II.0050.584.2023 Wójta Gminy Dwikozy w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Dwikozy konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dwikozy

Projekt statutu sołectwa Buczek

Projekt statutu sołectwa Bożydar

Projekt statutu sołectwa Czermin

Projekt statutu sołectwa Dwikozy

Projekt statutu sołectwa Gałkowice

Projekt statutu sołectwa Kolonia Gałkowice

Projekt statutu sołectwa Nowy Garbów

Projekt statutu sołectwa Stary Garbów

Projekt statutu sołectwa Gierlachów

Projekt statutu sołectwa Góry Wysokie

Projekt statutu sołectwa Kamień Łukawski

Projekt statutu sołectwa Nowy Kamień

Projekt statutu sołectwa Nowe Kichary

Projekt statutu sołectwa Stare Kichary

Projekt statutu sołectwa Kępa Chwałowska

Projekt statutu sołectwa Mściów

Projekt statutu sołectwa Romanówka

Projekt statutu sołectwa Rzeczyca Mokra

Projekt statutu sołectwa Rzeczyca Sucha

Projekt statutu sołectwa Słupcza

Projekt statutu sołectwa Szczytniki

Projekt statutu sołectwa Winiarki

Projekt statutu sołectwa Winiary

Projekt statutu sołectwa Jaroszówka

Załącznik nr 25 - Formularz zgłaszania opinii do projektu statutu sołectwa Gminy Dwikozy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-06-14 20:26:52 | Data modyfikacji: 2023-06-14 20:55:36.
Data wprowadzenia: 2023-06-14 20:26:52
Data modyfikacji: 2023-06-14 20:55:36
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda