Ogłoszenia

Ogłoszenia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
ZP.6730.4.2020.ZN.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:57:27.
Postanowienie Nr 70/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 7

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-04-22 07:14:40.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie
GN.6827.2.2019 z dnia 13.01.2020 r.

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 13.01.2020 r. GN.6827.2.2019 w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kamień Łukawski gm. Dwikozy. 

Zwiadomienie GN.6827.2.2019 z dnia 13.01.2020 r. .pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-01-20 09:47:36 | Data modyfikacji: 2020-01-20 09:48:13.
Starosta Sandomierski - Informacja z dn.
17.12.2019 r.


 

 

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2019-12-20 12:46:55 | Data modyfikacji: 2019-12-20 12:52:29.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie
GN.6827.2.2019 z dnia 27.09.2019 r.

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 27.09.2019 r. GN.6827.2.2019 w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kamień Łukawski gm. Dwikozy. 

Zawiadomienie GN.6827.2.2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-10-03 12:35:18 | Data modyfikacji: 2019-10-03 12:36:01.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie
GN.6827.2.2019 z dnia 12.06.2019

Zawiadomienie - Kamień Łukawski

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:47:01 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:16:19.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na sesji, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy za 2018 rok.

W debacie zabierają głos Radni oraz mieszkańcy Gminy Dwikozy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „ Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Dwikozach  w pokoju nr 15 – sekretariat.

Formularz zgłoszenia udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej BIP urzędu.

 

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

ZGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:41:54 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:16:19.
Starosta Sandomierski – Informacja
GN.III.70200/2/2017 z dnia 01.04.2019

o przedłużeniu terminu składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Kamień Łukawski gm. Dwikozy, obejmującej działki ewidencyjne oznaczone Nr 58, 64, 66, 72, 87, 88, 91, 94, 96, 106, 127, 134, 142, 143  o łącznej powierzchni 20,4400 ha położone w obrębie Kamień Łukawski gm. Dwikozy 

 
Informacja Kamień Łukawski .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:35:09 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:16:19.
Starosta Sandomierski – Informacja
GN.III.70200/1/2017 z dnia 01.04.2019

o przedłużeniu terminu składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Kamień Plebański gm. Sandomierz, obejmującej działkę ewidencyjną Nr 44 o powierzchni 5,9000 ha położoną w obrębie Kamień Plebański gm. Sandomierz 

 
Informacja Kamień Plebański .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:30:54 | Data modyfikacji: 2019-04-08 14:32:13.
Informacja Regionalnej Dyrecji Ochrony Środowiska
w Kielcach - 29.01.2019 r.

Informacja Regionalnej Dyrecji Ochrony Środowiska w Kielcach - 29.01.2019 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:17:10 | Data modyfikacji: 2019-04-08 14:32:13.
Transmisja na żywo I Sesji Rady Gminy w Dwikozach

Transmisja na żywo I Sesji Rady Gminy w Dwikozach jest dostępna pod linkiem:


https://www.youtube.com/channel/UCs1QCZb1BQZUdNofMbo8Hug


Początek sesji o godzinie 12:00

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:43:38 | Data modyfikacji: 2018-11-19 10:43:55.
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu
partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ").
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.
Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.
Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-07-25 12:43:25 | Data modyfikacji: 2018-11-19 10:43:55.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Dwikozy


Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury KBW w Kielcach Znak:DKC-071-9/18 z dnia 30 maja 2018 r. podaję do wiadomości publicznej informację o powołanym na obszarze Gminy Dwikozy Urzędniku Wyborczym w osobie:

Pani Marii Krakowiak-KusikWójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-06-01 12:57:06 | Data modyfikacji: 2018-06-01 12:58:04.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sandomierzu

Poniżej zamieszczamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 27.04.2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Romanówka zaopatrującego w wodę miejscowość Romanówka.


 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:38:32 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:41:33.
Zarządzenie Nr Or.II.0050.183.2018 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dwikozach prowadzonego przez Gminę Dwikozy.

20180420080057.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:34:39 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:41:33.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
21.08.2017r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy, mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-08-21 19:30:26 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:41:33.
Zarządzenie Nr Or.II.0050.138.2017 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 05.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dwikozach prowadzonego przez Gminę Dwikozy.

20170605140909.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:13:27 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:41:33.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

INFORMACJA
Wójt Gminy Dwikozy
uprzejmie informuje,
że
w dniu 2 maja 2017 roku (wtorek)
Urząd Gminy w Dwikozach będzie nieczynny

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-04-26 07:57:20 | Data modyfikacji: 2017-04-26 07:58:48.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 19.04.2017
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach pn „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy, mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN

DOKUMENTACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-04-19 19:36:38 | Data modyfikacji: 2017-04-19 19:41:27.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 30.01.2017
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sportu na rok 2017.

20170130142416.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-30 15:00:35 | Data modyfikacji: 2017-04-19 19:41:27.
Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania
zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni ścieków

ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

W związku interwencjami Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie zanieczyszczenia ujęć wody w Romanówce bakterią Escherichia coli Wójt Gminy Dwikozy informuje, że zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Gmina Dwikozy, zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych

Gmina Dwikozy celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązania jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie gminy Dwikozy, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakres kontroli zgodny będzie z w/w wymogami określonymi w ustawie.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 24 października 2016 r.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Pouczam, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.

ZAWIADOMIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-10-14 10:08:15 | Data modyfikacji: 2016-10-14 10:18:14.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 29.02.2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:00:09 | Data modyfikacji: 2016-10-14 10:18:14.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dwikozy informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2016 rok.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, otwarcie której  nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 r.
Ofertę złożyli:
1. Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa 5, 27-620 Dwikozy,
W wyniku konkursu, po uzyskaniu pozytywnej oceny komisji konkursowej na realizatora zadania wskazano:

Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa, 27-620 Dwikozy

w ramach dotacji, która będzie udzielona po podpisaniu przez strony stosownej umowy, w wysokości 160.000,00 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-26 12:39:49 | Data modyfikacji: 2016-10-14 10:18:14.
Nieodpłatna pomoc prawna

obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM

    ZAWICHOST  SANDOMIERZ  KLIMONTÓW 
ul. Żeromskiego 50 ul. Mickiewicza 34  ul. Krakowska 15 
 tel. 15 836-41-15 wew. 14
Adwokat:
Marta Lasota-Smolińska
Kancelaria Adwokacka
ul. Kościuszki 4/4
27-600 Sandomierz
 tel. 15 644-10-10 wew. 305
Organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”
ul. 1 Maja 57
25-511 Kielce
Radca Prawny
Katarzyna Turbiarz
ul. Koseły 6
27-600 Sandomierz
tel.  791-046-280
Radca Prawny:
Michał Sowiński
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Jana Kiliańskiego 12/8
28-200 Staszów 
 Zastępca Marcin Natoniewski
Kancelaria Adwokacka
ul. Leśna 8
23-235 Annopol 
Katarzyna Markiewicz –
Radca Prawny
Stale 433
39-400 Tarnobrzeg 
Stanisław Łukasik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Łokietka 30
39-400 Tarnobrzeg 
Poniedziałek  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00 7:30 - 11:30 
 Wtorek 11:00 - 15:00    8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 
 Środa  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00  7:30 - 11:30 
 Czwartek  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 
 Piątek  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 

 

   Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":  Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 1.  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub  ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2.  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3.  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub  ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4.  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub  ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5.  która nie ukończyła 26 lat, lub  ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6.  która ukończyła 65 lat, lub  ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 7.  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.  ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:07:23 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:14:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 12.02.2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2022 odbędą się w terminie od  12.02.2016 r. do 26.02.2016 r. do godz. 15:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Strategii można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub ops@dwikozy.gmina.pl wg. zamieszczonego poniżej formularza.

 


Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Formularz

 
Strategia v.1.1.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:47:08 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 21-01-2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2016

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:44:26 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z
dnia 21 grudnia 2015 r.

o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 14

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-22 14:29:25 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Zarządzenie Nr Or.II.0050.16.2015 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 28.04.2015 r.

ZAŁĄCZNIK

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:22:24 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

INFORMACJA
Wójta Gminy w Dwikozach
uprzejmie informuję, że
w dniu 31 października 2014 roku (piątek)
Urząd Gminy Dwikozy będzie nieczynny

(Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy przysługuje pracownikom dzień wolny w zamian za przypadające święto w dniu 1 listopada 2014 r.)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:32:23 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:32:23
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
Wójt Gminy
Marek Łukaszek
Kontakt:
Tel: (15) 831-14-71
Fax: (15) 831-14-04
e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl