Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowisko
dyrektora placówki oświatowej na terenie Gminy
Dwikozy

Zarządzenie Nr Or.II.0050.774.2024 WÓJTA GMINY DWIKOZY z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora placówki oświatowej na terenie Gminy Dwikozy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-19 07:30:38.
Informacja

Dotyczy ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu z dnia 08.03.2024 r.

Zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 2 ogłoszenia, ogłaszający unieważnia nabór partnera bez podania przyczyny.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-04-05 13:53:51.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego
znak:IR.II.7840.4.5.2024 z dnia 13.03.2024 r.
 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.03.2024 r..pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2024-03-15 09:38:45.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W CELU
WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

CEL PARTNERSTWA:
Wspólna realizacja projektu w ramach Działania 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych. Projekt będzie realizowany na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Poza podmiotem wyłonionym w ramach niniejszego konkursu, Partnerem wiodącym projektu jest Gmina Dwikozy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji tych usług, jak również zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia.

OGŁOSZENIE

Załącznik - formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2024-03-08 13:42:53.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach z dnia 05 października
2023 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-10-12 14:43:50.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA
13.09.2023
 OBWIESZCZENIE.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2023-09-19 08:36:25.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE


W sprawie prac na odcinku linii kolejowej nr 25 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja Nr XXIII/2023


 


 

 OBWIESZCZENIE Wojewody Świetokrzyskiego.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-08-10 13:24:10 | Data modyfikacji: 2023-08-10 13:26:44.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia
21.07.2023 r.

Znak: IR.II.746.8.2023

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-07-31 14:56:29.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
używanego autobusu

Gmina Dwikozy ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż używanego autobusu AUTOSAN H6-10-03S (gimbus szkolny Żaczek) nr rej. KIC 400I o nr VIN SUADW1DDPXS510222.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-06-12 10:29:52.
POSTANOWIENIE NR 47/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W
KIELCACH IV

z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dwikozy na stałe obwody głosowania

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-06-12 10:24:19.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy – rok
2022

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023.40) na sesji, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 r. przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy za 2022 rok.

W debacie zabierają głos Radni oraz mieszkańcy Gminy Dwikozy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane będą do dnia 29 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Dwikozach  w pokoju nr 15 – sekretariat.

Formularz zgłoszenia udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej BIP urzędu.
 

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach
/-/ Maria Łukasiewicz

FORMULARZ

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-06-12 10:21:29.
Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowisko
dyrektorów placówek oświatowych na terenie
Gminy Dwikozy

Zarzadzenie Wójta Gminy Dwikozy Nr Or.II.0050.581.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych na terenie Gminy Dwikozy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-06-05 08:05:27 | Data modyfikacji: 2023-06-05 08:08:39.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
22.05.2023 r.
 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.05.2023.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2023-05-30 12:09:23 | Data modyfikacji: 2023-05-30 12:11:51.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia
24 marca 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-04-03 11:21:03.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
28.11.2022r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy w sprawie złożonej oferty na realizację zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-11-28 22:27:10 | Data modyfikacji: 2022-11-28 22:34:25.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, ogłoszonych w dniach od 21.10.2022 r. do 04.11.2022 r. nie wziął udziału żaden podmiot, tym samym nie wniesiono żadnych uwag do Programu.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-11-10 20:48:42.
Paliwa stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw
domowych

Szanowni Państwo,


w związku z przyjęciem przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustawy „O zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe” Wójt Gminy Dwikozy przekazał do Wojewody Świętokrzyskiego deklarację przystąpienia do dystrybucji węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Informacje podstawowe:

Poniżej publikujemy wniosek, który należy wypełnić i złożyć do dnia 25.11.2022 r., aby ubiegać się o kupno węgla po preferencyjnej stawce 2000 zł brutto/tona. Zakup ten będzie podzielony na dwie transze:
- max. 1,5 tony do końca 2022 r.
- oraz 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.
Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu.
Koszt ten nie będzie ponoszony podczas samodzielnego odbioru węgla ze składu.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek powinna złożyć osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy i spełnia następujące warunki:
- zamieszkuje w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
- gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Dwikozy,
- ubiegała się o przyznanie dodatku węglowego,
- nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Formularz wniosku dostępny:

- na stronie www.dwikozy.gmina.pl
- w Urzędzie Gminy w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15 (pokój nr 22)

Składanie wniosków:

w Urzędzie Gminy w Dwikozach ul. Spółdzielcza 15 (pokój nr 22)
- Poniedziałek - Piątek: 8:30 - 15:00
Drogą elektroniczną poprzez:
- platformę ePUAP: Urząd Gminy w Dwikozach
- adres e-mail: urzad@dwikozy.gmina.pl

Wniosek o zakup złożony w wersji elektronicznej musi posiadać kwalifikowalny podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

FORMULARZ WNIOSKU

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:13:55 | Data modyfikacji: 2022-11-15 14:49:29.
Informacja o przystąpieniu Gminy Dwikozy do
zakupu paliwa stałego

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), informuję że GMINA Dwikozy przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dwikozy.

Wójt Gminy
Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:07:31.
OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego Znak:
IR.II.7840.4.44.2022 z dnia 20.10.2022 r.

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-10-25 21:04:33.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy o konsultacjach

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023 odbędą się terminie od 21.10.2022 r. do 04.11.2022 r. do godz. 15:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub renatakraska@dwikozy.gmina.pl. />Projekt programu dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dwikozy lub na stanowisku pracy w pokoju nr 4.

OGŁOSZENIE

Projekt programu współpracy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-10-21 15:02:23.
Spotkanie w sprawie konsultacji społecznych

Spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz
 


12 września 2022 r. w godz. 9:00 – 12:00 w Urzędzie Gminy Dwikozy ,


Wójt Gminy Dwikozy zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz.


Projekt dokumentu zamieszczony jest na stronie internetowej gminy Dwikozy 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-09-07 22:33:01.
Rozpoczęcie konsultacji społecznych na temat
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Sandomierz

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),

Wójt Gminy Dwikozy

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii MOF Sandomierz

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z dokumentem Strategii MOF Sandomierz oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 05.09.2022 r. do dnia 09.10.2022 r.

Projekt Strategii Miejskiego Obszaru Sandomierz podlega obowiązkowo konsultacjom:

  1. z mieszkańcami obszaru,
  2. z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie obszaru, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
  3. z sąsiednimi gminami i ich związkami,
  4. z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dodatkowo w proces konsultacji społecznych włącza się następujące podmioty:

5. Powiat Sandomierski.

Do podmiotów wskazanych w pkt. 3-5 wysłane zostały pisma informujące o konsultacjach.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: renatakraska@dwikozy.gmina.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne - projekt Strategii MOF Sandomierz";

b)      drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy z dopiskiem: „Konsultacje społeczne - projekt Strategii Rozwoju MOF Sandomierz";

c)       Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji.

Szczegółowe terminy i miejsca podane zostaną co najmniej na stronie internetowej gminy www.dwikozy.gmina.pl i stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.dwikozy.bip.gmina.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta Sandomierz.

Formularz konsultacyjny oraz projekt dokumentu dostępne są od dnia 05.09.2022 r.:

• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy www.dwikozy.gmina.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.dwikozy.bip.gmina.pl

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane będzie na oficjalnej stronie internetowej Gminy www.dwikozy.gmina.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.dwikozy.bip.gmina.pl

 

Obwieszczenie

Projekt Strategii Rozwoju MOF Sandomierz

Formularz konsultacyjny

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-09-07 22:20:26.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy - rok
2021

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 559) na sesji, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r. przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy za 2021 rok.

W debacie zabierają głos Radni oraz mieszkańcy Gminy Dwikozy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane będą do dnia 29 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy w Dwikozach  w pokoju nr 15 – sekretariat.

Formularz zgłoszenia udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej BIP urzędu.
 

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach
/-/ Maria Łukasiewicz

ZGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-06-20 08:36:32.
Starosta Sandomierski - Decyzja GN.6827.2.2022 z
dnia 27.04.2022 r.

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6827.2.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Spólki przymusowej dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Kamień Łukawski , gmina Dwikozy wraz z  Statutem Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Kamień Łukawski

Decyzja Starosty Sandomiesrkiego GN.6827.2.2022 z dnia 27.04.2022 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2022-05-06 12:43:58 | Data modyfikacji: 2022-05-06 12:45:07.
OBWIESZCZENIE Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach z dniu 09.02.2022 r. nr
SKO.PZ-71/6475/645/2021

OBWIESZCZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-02-22 10:54:24.
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2022 WOJEWODY
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2022-02-08 08:33:10.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. korekty wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz” w km 0d 232,988 do km 235,623.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:52:00 | Data modyfikacji: 2021-12-09 12:56:55.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z 05.11.2021 r.

Działając na podstawie art. 18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2021, poz. 56), a także w związku z decyzją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach z dnia 25.08.2021, znak:ZRRiD.RN.5140.1.5.2021 w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa świętokrzyskiego zabytków, tj. kapliczek latarniowych, tzw. latarni chocimskich zlokalizowanych  w:
- Nowych Kicharach wraz z gruntem na dz. ewid. nr 2581 obręb Kichary Nowe,
- Nowym Garbowie wraz z gruntem na dz. ewid. nr 346/2 obręb Garbów Nowy,
- Gierlachowie wraz z gruntem na dz. ewid. nr 48 obręb Gierlachów,
Wójt Gminy Dwikozy informuje o zamiarze włączenia kart adresowych w/w latarni do gminnej ewidencji zabytków.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-11-05 10:52:39.
Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania
publicznego w trybie art. 19a - Stowarzyszenie
Spółdzielnia Socjalna "Dziecięcy Świat"

TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z OFERTĄ

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2021-07-19 11:20:11.
Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania
publicznego w trybie art. 19a - Stowarzyszenie
"Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie
k. Sandomierza"

TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z OFERTĄ

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2021-07-19 11:12:01 | Data modyfikacji: 2021-07-19 11:15:28.
Ustawowy obowiązek składania deklaracji o
źródle ciepła i spalania paliw

Od 1 lipca właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mają ustawowy obowiązek składania deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw.

Deklaracje można złożyć elektronicznie, a w przypadku osób które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej - w Urzędzie Gminy w Dwikozach.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy właścicieli domów jednorodzinnych oraz zarządców domów wielorodzinnych.

Dostępne są dwa odrębne formularze - jeden dla budynków mieszkalnych (A), drugi - dla niemieszkalnych (B). Dla każdego odrębnego budynku mieszkalnego trzeba będzie wypełnić odrębną deklarację. Tak samo dla każdego niemieszkalnego lokalu czy budynku właściciel czy zarządca musi wypełnić odrębny formularz.


UWAGA:

Na złożenie deklaracji mieszkańcy będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja formularz A.pdf

Deklaracja formularz B.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-07-02 13:37:03.
Starosta Sandomierski - Decyzja GN.6827.2.2019 z
dnia 25.05.2021 r.

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6827.2.2019 z dnia 25.05.2021 r. wraz z wykazem osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamień Łukawski 

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6827.2.2019 z dn. 25.05.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2021-06-22 08:06:45.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) na sesji, która odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 r. przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy za 2020 rok.
W debacie zabierają głos Radni oraz mieszkańcy Gminy Dwikozy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”
W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Dwikozach  w pokoju nr 15 – sekretariat.
Formularz zgłoszenia udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej BIP urzędu.
 

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach
/-/ Maria Łukasiewicz

ZGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-06-18 14:10:26.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie o wniesieniu
odwołania GN.6827.2.2019 z dnia 19.05.2021 r.

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 21 kwietnia 2021 r. znak GN.6827.2.2019 w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamień Łukawski.

19.05.2021 r. Starosta Sandomierski Zawiadomienie o wniesieniu odwołania.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2021-06-11 07:52:53.
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych
realizowany w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska

PISMO STAROSTY SANDOMIERSKIEGO NR ŚLR.033.8.2021 Z DNIA 20.05.2021 R.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-05-24 13:43:21.
Starosta Sandomierski Decyzja znak GN.6827.2.2019
z dnia 21.04.2019 r. z załącznikiem nr 1

Decyzja Starosty Sandomierskiego znak GN.6827.2.2019 z dnia 21.04.2021 r. zmieniająca w części decyzję Starosty Sandomierskiego z dnia 09.03.2021 r . znak GN.6827.2.2019 w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamień Łukawski wraz z załącznikiem nr 1 – Wykaz osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamień Łukawski oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Starosta Sandomierski Decyzja GN.6827.2.2019 z dn 21.04.2021 z załącznikiem nr 1.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2021-04-27 11:17:50.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie o wniesieniu
odwołania GN.6827.2.2019 z dnia 15.04.2021 r.

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji z dnia 9 marca 2021 r. znak GN.6827.2.2019 w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamień Łukawski.

 Zawiadomienie o wniesieniu odwołania Kamień Łukawski.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2021-04-27 09:36:42 | Data modyfikacji: 2021-04-27 09:45:31.
Starosta Sandomierski - Decyzja GN.6827.2.2019 z
dnia 09.03.2021 r.

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6827.2.2019 z dnia 09.03.2021 r. wraz z wykazem osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Kamień Łukawski 

Decyzja Starosty Sandomierskiego GN.6827.2.2019 z dn 09.03.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2021-03-17 14:47:30.
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dnia 26.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021
Pan/Pani Marek Łukaszek - Wójt Gminy Dwikozy – Gminny Komisarz Spisowy w Dwikozach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert : 01-16.02.2021 roku
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
1.    mieć ukończone 18 lat,
2.    cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
3.    posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4.    posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5.    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

OGŁOSZENIE - SZCZEGÓŁY

ZMIANA TERMINU

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:20:21.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie
GN.6827.2.2019 z dnia 30.10.2020 r.

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 30.06.2020 r. GN.6827.2.2019 w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kamień Łukawski gm. Dwikozy. 

 Zawiadomienie GN.6827.2.2019 z dn. 30.10.2020.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-11-06 14:57:12 | Data modyfikacji: 2020-11-06 15:01:06.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie
GN.6827.2.2019 z dnia 30.10.2020 r.
 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-11-06 14:57:09.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, ogłoszonych w dniach od 02.10.2020 r. do 16.10.2020 r. nie wziął udziału żaden podmiot, tym samym nie wniesiono żadnych uwag do Programu.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-10-23 09:09:12.
OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Dwikozy informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty dofinasowanych ze środków unijnych, realizowanych w latach 2020-2021, poprzez sfinansowanie wkładu własnego.
Na konkurs wpłynęły dwie oferty. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  1 października  o godzinie 12:00. Oferty spełniły wszystkie wymogi zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie.


W wyniku konkursu na realizatora zadania wskazano:
1.   Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły Gierlachowie k. Sandomierza, Gierlachów 96, 27-600 Sandomierz
w ramach dotacji, która będzie udzielona po podpisaniu przez strony stosownej umowy, w wysokości 422 165,28 zł, (słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 28/100).
2.   Stowarzyszenie Edukacyjne Imienia Zawiszy Czarnego, Stary Garbów 82, 27-620 Dwikozy
w ramach dotacji, która będzie udzielona po podpisaniu przez strony stosownej umowy, w wysokości 165 535,20 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt pięć pięćset trzydzieści pięć złotych 20/100).

Dwikozy 09.10.2020 r.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-10-23 08:58:13 | Data modyfikacji: 2020-10-23 09:05:31.
Realizacja zadania publicznego

OGŁOSZENIE


Działając na podstawie art. 19a ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2020 poz.1057 ), Wójt Gminy Dwikozy podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 05.10.2020 r. wpłynęła do tut. Urzędu oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a cytowanej ustawy przez Stowarzyszenie „Pamięci Zawiszy Czarnego Herbu Sulima z Garbowa” pn. Wzniesienie popiersia gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.

Uwagi dotyczące złożonej oferty należy zgłaszać w terminie do 14.10.2020 do godz. 10:00 na adres

e-mail: renatakraska@dwikozy.gmina.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-10-07 14:27:35 | Data modyfikacji: 2020-10-07 14:29:36.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DWIKOZY

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Programu Współpracy Gminy Dwikozy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021 odbędą się terminie od 02.10.2020 r. do 16.10.2020 r. do godz. 14:00.


Uwagi i opinie dotyczące ww. Programu można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub renatakraska@dwikozy.gmina.pl.Projekt programu dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dwikozy lub na stanowisku pracy w pokoju nr 4.


 

PROJEKT PROGRAMU

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-10-02 14:57:08 | Data modyfikacji: 2020-10-02 16:36:55.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań
inwestycyjnych w zakresie oświaty 2020-2021

Wójt Gminy Dwikozy
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty dofinansowanych ze środków unijnych, realizowanych w latach 2020-2021, poprzez sfinansowanie wkładu własnego.

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie - oferta na 2020.doc

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie - oferta na 2020.pdf

Załacznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie - wzór umowy.doc

Załacznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie - wzór umowy.pdf

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie - wzór sprawozdania.docx

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o konkursie - wzór sprawozdania.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:51:14.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn.
04.08.2020r. znak:IR.II.746.35.2020

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 04.08.2020 r. o wydaniu decyzji Nr XXV/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25, km od ok. 229,750 do km ok. 229,840, na działce nr ewid. 2285/43 w obrębie ewid. 0004 Dwikozy, w jednostce ewid. 260902_2 Dwikozy- stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

 DX-2500N_20200806_075644.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-08-06 08:17:11.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na sesji, która odbędzie się dnia 22 lipca 2020 r. przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy za 2019 rok.

W debacie zabierają głos Radni oraz mieszkańcy Gminy Dwikozy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane będą do dnia 21 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Dwikozach  w pokoju nr 15 – sekretariat.

Formularz zgłoszenia udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej BIP urzędu.

 

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach
/-/ Maria Łukasiewicz

ZGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-07-06 14:38:41.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie
GN.6827.2.2019 z dnia 30.06.2020 r.

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 30.06.2020 r. GN.6827.2.2019 w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kamień Łukawski gm. Dwikozy. 

Zwiadomienie GN.6827.2.2019 z dnia 30.06.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-07-06 11:27:06 | Data modyfikacji: 2020-07-06 11:30:48.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn.
30.06.2020 r. znak: IR.II.746.35.2020
 DX-2500N_20200702_072615.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-07-02 07:41:36.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego z dn.20.05.2020r.

KR.ZUZ.4.4210.69.2020.ES/3168

 DX-2500N_20200528_080415.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-05-28 08:45:47.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 ZP.6730.4.2020.ZN.pdf

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2020-05-11 12:57:27.
Postanowienie Nr 70/2020 Komisarza Wyborczego w
Kielcach IV z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 7

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2020-04-22 07:14:40.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie
GN.6827.2.2019 z dnia 13.01.2020 r.

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 13.01.2020 r. GN.6827.2.2019 w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kamień Łukawski gm. Dwikozy. 

Zwiadomienie GN.6827.2.2019 z dnia 13.01.2020 r. .pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2020-01-20 09:47:36 | Data modyfikacji: 2020-01-20 09:48:13.
Starosta Sandomierski - Informacja z dn.
17.12.2019 r.


 

 

Opublikowane przez: Karolina Laur | Data wprowadzenia: 2019-12-20 12:46:55 | Data modyfikacji: 2019-12-20 12:52:29.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie
GN.6827.2.2019 z dnia 27.09.2019 r.

Zawiadomienie Starosty Sandomierskiego z dnia 27.09.2019 r. GN.6827.2.2019 w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Kamień Łukawski gm. Dwikozy. 

Zawiadomienie GN.6827.2.2019 .pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-10-03 12:35:18 | Data modyfikacji: 2019-10-03 12:36:01.
Starosta Sandomierski - Zawiadomienie
GN.6827.2.2019 z dnia 12.06.2019

Zawiadomienie - Kamień Łukawski

 

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-06-25 10:47:01 | Data modyfikacji: 2019-06-25 11:16:19.
Debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) na sesji, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 r. przeprowadzona zostanie debata nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy za 2018 rok.

W debacie zabierają głos Radni oraz mieszkańcy Gminy Dwikozy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Dwikozy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „ Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane będą do dnia 25 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Dwikozach  w pokoju nr 15 – sekretariat.

Formularz zgłoszenia udziału w debacie dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej BIP urzędu.

 

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

ZGŁOSZENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-06-11 11:41:54.
Starosta Sandomierski – Informacja
GN.III.70200/2/2017 z dnia 01.04.2019

o przedłużeniu terminu składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Kamień Łukawski gm. Dwikozy, obejmującej działki ewidencyjne oznaczone Nr 58, 64, 66, 72, 87, 88, 91, 94, 96, 106, 127, 134, 142, 143  o łącznej powierzchni 20,4400 ha położone w obrębie Kamień Łukawski gm. Dwikozy 

 Informacja Kamień Łukawski .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:35:09.
Starosta Sandomierski – Informacja
GN.III.70200/1/2017 z dnia 01.04.2019

o przedłużeniu terminu składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Kamień Plebański gm. Sandomierz, obejmującej działkę ewidencyjną Nr 44 o powierzchni 5,9000 ha położoną w obrębie Kamień Plebański gm. Sandomierz 

 Informacja Kamień Plebański .pdf

Opublikowane przez: Tomasz Latański | Data wprowadzenia: 2019-04-08 14:30:54 | Data modyfikacji: 2019-04-08 14:32:13.
Informacja Regionalnej Dyrecji Ochrony Środowiska
w Kielcach - 29.01.2019 r.

Informacja Regionalnej Dyrecji Ochrony Środowiska w Kielcach - 29.01.2019 r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-02-01 14:17:10.
Transmisja na żywo I Sesji Rady Gminy w Dwikozach

Transmisja na żywo I Sesji Rady Gminy w Dwikozach jest dostępna pod linkiem:


https://www.youtube.com/channel/UCs1QCZb1BQZUdNofMbo8Hug


Początek sesji o godzinie 12:00

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-11-19 10:43:38 | Data modyfikacji: 2018-11-19 10:43:55.
Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu
partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie
Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

Zgodnie z art. 33, ust 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1460), podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (nazwa skrócona „e-Pracownie WŚ").
Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w 79 pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych. Realizacja celu nastąpi poprzez wyposażenie lub doposażenie pracowni komputerowych w szkołach, w nowoczesny sprzęt informatyczny i oprogramowanie systemowe (system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym) oraz pakietami biurowymi.
Realizacja projektu w partnerstwie jest uzasadniona pod względem organizacyjnym i finansowym. Zapewnia jednolitość i kompleksowość przyjętego i rozwiązania, a także efekt skali i synergii. Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego są niższe w porównaniu do kosztów przygotowywania indywidualnie przez każdego z Partnerów.
Partnerem wiodącym w projekcie, na mocy zawartej Umowy o partnerstwie, jest Województwo Świętokrzyskie.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-07-25 12:43:25.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Dwikozy


Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury KBW w Kielcach Znak:DKC-071-9/18 z dnia 30 maja 2018 r. podaję do wiadomości publicznej informację o powołanym na obszarze Gminy Dwikozy Urzędniku Wyborczym w osobie:

Pani Marii Krakowiak-KusikWójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-06-01 12:57:06 | Data modyfikacji: 2018-06-01 12:58:04.
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sandomierzu

Poniżej zamieszczamy komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu z dnia 27.04.2018 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Romanówka zaopatrującego w wodę miejscowość Romanówka.


 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:38:32 | Data modyfikacji: 2018-04-27 14:41:33.
Zarządzenie Nr Or.II.0050.183.2018 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 18.04.2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dwikozach prowadzonego przez Gminę Dwikozy.

20180420080057.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2018-04-23 07:34:39.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia
21.08.2017r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy, mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”.

OGŁOSZENIE

REGULAMIN

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-08-21 19:30:26.
Zarządzenie Nr Or.II.0050.138.2017 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 05.06.2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dwikozach prowadzonego przez Gminę Dwikozy.

20170605140909.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-06-05 14:13:27.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

INFORMACJA
Wójt Gminy Dwikozy
uprzejmie informuje,
że
w dniu 2 maja 2017 roku (wtorek)
Urząd Gminy w Dwikozach będzie nieczynny

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-04-26 07:57:20 | Data modyfikacji: 2017-04-26 07:58:48.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 19.04.2017
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkursu na Partnera – firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach pn „Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy, mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru”

ZARZĄDZENIE

REGULAMIN

DOKUMENTACJA

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-04-19 19:36:38 | Data modyfikacji: 2017-04-19 19:41:27.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 30.01.2017
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury i sportu na rok 2017.

20170130142416.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-01-30 15:00:35.
Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania
zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych
oczyszczalni ścieków

ZAWIADOMIENIE DOT. KONTROLI OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

W związku interwencjami Burmistrza Miasta Sandomierza w sprawie zanieczyszczenia ujęć wody w Romanówce bakterią Escherichia coli Wójt Gminy Dwikozy informuje, że zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt. 1 i 2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), Gmina Dwikozy, zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych

Gmina Dwikozy celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązania jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie gminy Dwikozy, zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zakres kontroli zgodny będzie z w/w wymogami określonymi w ustawie.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiorników.

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 24 października 2016 r.

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Pouczam, iż zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za uchylanie się od obowiązków, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.

ZAWIADOMIENIE

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-10-14 10:08:15 | Data modyfikacji: 2016-10-14 10:18:14.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 29.02.2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-03-01 13:00:09.
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dwikozy informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań
w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2016 rok.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, otwarcie której  nastąpiło w dniu 22 lutego 2016 r.
Ofertę złożyli:
1. Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa 5, 27-620 Dwikozy,
W wyniku konkursu, po uzyskaniu pozytywnej oceny komisji konkursowej na realizatora zadania wskazano:

Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa, 27-620 Dwikozy

w ramach dotacji, która będzie udzielona po podpisaniu przez strony stosownej umowy, w wysokości 160.000,00 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-26 12:39:49.
Nieodpłatna pomoc prawna

obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM

    ZAWICHOST  SANDOMIERZ  KLIMONTÓW 
ul. Żeromskiego 50 ul. Mickiewicza 34  ul. Krakowska 15 
 tel. 15 836-41-15 wew. 14
Adwokat:
Marta Lasota-Smolińska
Kancelaria Adwokacka
ul. Kościuszki 4/4
27-600 Sandomierz
 tel. 15 644-10-10 wew. 305
Organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”
ul. 1 Maja 57
25-511 Kielce
Radca Prawny
Katarzyna Turbiarz
ul. Koseły 6
27-600 Sandomierz
tel.  791-046-280
Radca Prawny:
Michał Sowiński
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Jana Kiliańskiego 12/8
28-200 Staszów 
 Zastępca Marcin Natoniewski
Kancelaria Adwokacka
ul. Leśna 8
23-235 Annopol 
Katarzyna Markiewicz –
Radca Prawny
Stale 433
39-400 Tarnobrzeg 
Stanisław Łukasik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Łokietka 30
39-400 Tarnobrzeg 
Poniedziałek  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00 7:30 - 11:30 
 Wtorek 11:00 - 15:00    8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 
 Środa  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00  7:30 - 11:30 
 Czwartek  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 
 Piątek  9:00 - 13:00   8:00 - 12:00  11:30 - 15:30 

 

   Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":  Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 1.  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub  ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2.  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3.  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub  ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4.  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub  ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5.  która nie ukończyła 26 lat, lub  ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6.  która ukończyła 65 lat, lub  ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 7.  która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.  ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-19 13:07:23 | Data modyfikacji: 2017-01-04 09:14:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 12.02.2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż konsultacje dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2022 odbędą się w terminie od  12.02.2016 r. do 26.02.2016 r. do godz. 15:00.
Uwagi i opinie dotyczące ww. Strategii można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy ul. Spółdzielcza 15, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@dwikozy.gmina.pl lub ops@dwikozy.gmina.pl wg. zamieszczonego poniżej formularza.

 


Wójt Gminy Dwikozy
/-/ Marek Łukaszek

 

Formularz

 Strategia v.1.1.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-02-12 12:47:08 | Data modyfikacji: 2016-02-12 12:48:41.
Ogłoszenie Wójta Gminy Dwikozy z dnia 21-01-2016
r.

Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na rok 2016

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:44:26.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z
dnia 21 grudnia 2015 r.

o wygaśnięciu mandatu radnego do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 14

Postanowienie

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-12-22 14:29:25.
Zarządzenie Nr Or.II.0050.16.2015 Wójta Gminy
Dwikozy z dnia 28.04.2015 r.

ZAŁĄCZNIK

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:22:24.
Informacja Wójta Gminy Dwikozy

INFORMACJA
Wójta Gminy w Dwikozach
uprzejmie informuję, że
w dniu 31 października 2014 roku (piątek)
Urząd Gminy Dwikozy będzie nieczynny

(Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy przysługuje pracownikom dzień wolny w zamian za przypadające święto w dniu 1 listopada 2014 r.)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:32:23.
Data wprowadzenia: 2014-10-27 08:32:23
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda