SKARGI I WNIOSKI


Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Przewodniczącego Rady Gminy bądź jego Zastępców w każdy piątek od godziny 10:00 do godziny 12:00 Urzędu Gminy w Dwikozach w pokoju nr. 35 oraz w każdy piątek tygodnia od godziny 15:00 do godz. 16:00 - po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.


Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą  poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.


Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2023-06-06 12:04:04.
Data wprowadzenia: 2023-06-06 12:04:04
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda