Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych,
podatku rolnym i leśnym na 2016 rok

Wójt Gminy Dwikozy informuje, iż z dniem 1 stycznia  2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40) oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465), wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w/w ustawą to:
 
1. Doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania, które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na ich zły stan techniczny tj.:

 • względy techniczne nie obejmują już gruntów,
 • względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części,
 • warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii „związane z prowadzeniem działalności gospodarczej” jest wydanie jednej z dwóch decyzji:
  • decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia) lub
  • decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

2. Wprowadzenie zasady niewszczynania postępowania podatkowego i umarzania postępowania wszczętego, w przypadku gdy wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych  na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru  przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), obecnie koszty te wynoszą 6,10 zł.
3. Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (nie dotyczy podatku od środków transportowych i opłat lokalnych).
W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
4. Nowe zasady przeliczania następujących użytków rolnych:

 • rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
 • grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przel.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-11-16 14:15:12.
Data wprowadzenia: 2015-11-16 14:15:12
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót