Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznych

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112. 1198)


Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania, proszone są o wypełnienie wniosku zamieszczonego poniżej. Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy,
  • formy i sposobu udzielenia informacji publicznej.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-03-20 11:11:51 | Data modyfikacji: 2015-03-20 11:28:22.
Data wprowadzenia: 2015-03-20 11:11:51
Data modyfikacji: 2015-03-20 11:28:22
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda