Jak postępować?

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego:

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nie istnienie małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec tej osoby.);
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 3. osoba o której mowa nie składa odpisu skróconego aktu stanu cywilnego, jeżeli został on sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym osoba ta zamierza zawrzeć związek małżeński;
 4. w razie gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma zostać złożone przez pełnomocnika, jest on obowiązany złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego stosowne pełnomocnictwo.


Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi:

Zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób pragnących zawrzeć małżeństwo.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Do wydania zaświadczenia osoby powinny złożyć:

 1. odpisy skrócone aktów urodzenia.
 2. dowody ustania poprzedniego małżeństwa jeżeli uprzednio pozostały w związku małżeńskim.
 3. zaświadczenie wydaje się przyszłym małżonkom, bądź jednemu z nich bezpośrednio po jego sporządzeniu w trzech egzemplarzach i zachowuje ono ważność poprzez okres trzech miesięcy.


Zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca:

Cudzoziemiec który będzie zawierał związek małżeński w Polsce, powinien złożyć u kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. dokument stwierdzający tożsamość czyli paszport;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem;
 3. zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego, oraz podpisać zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa.


Cudzoziemiec nie składa dowodów ustania lub unieważnienia poprzedniego małżeństwa, ponieważ wynika to z dokumentu o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem ojczystym.

Zgłoszenie urodzenia noworodka:

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.

Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są:

 1. ojciec;
 2. lekarz lub położna, albo inna osoba obecna przy porodzie;
 3. matka;
 4. szpital lub inny zakład, jeżeli urodzenia dziecka nastąpiło na jego terenie.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka powinna złożyć u kierownika Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. zgłoszenie urodzenia dziecka, oraz przedłużyć do wglądu;
 2. odpis aktu małżeństwa rodziców jeżeli dziecka pochodzi z małżeństwa;
 3. odpis aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, bowiem obowiązkiem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jest ustalenie pochodzenia dziecka, dla którego sporządza akt urodzenia.

Zameldowanie ? Obowiązek meldunkowy polega na:

- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Osoba posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości lecz pod innym adresem.

Osoba która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące jest obowiązana wymeldować się w terenowym organie administracji publicznej stopnia podstawowego, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu.

Przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, potwierdzenie uprawnienia do przebywania w lokalu (pomieszczeniu) w którym ma nastąpić zameldowanie, osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają wojskowy dokument osobisty (potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych).

Osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:57:13 | Data modyfikacji: 2014-05-16 14:08:49.
Data wprowadzenia: 2014-05-16 13:57:13
Data modyfikacji: 2014-05-16 14:08:49
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda