UCHWAŁA NR XVI/77/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

 XVI772016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:38:40.
UCHWAŁA NR XVI/78/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sandomierskiego.

 XVI782016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:40:11.
UCHWAŁA NR XVI/79/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/75/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dwikozy przez inne niż Gmina Dwikozy osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

 XVI792016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:41:24.
UCHWAŁA NR XVI/80/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/74/2016 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok.

 XVI802016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:42:19.
UCHWAŁA NR XVI/81/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy”.

 XVI812016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:43:12.
UCHWAŁA NR XVI/82/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Dwikozach.

 XVI822016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:44:02.
UCHWAŁA NR XVI/83/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem działającym na terenie Gminy Dwikozy.

 XVI832016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:44:55.
UCHWAŁA NR XVI/84/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dwikozach.

 XVI842016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:45:52.
UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dwikozy na lata 2016-2022.

 XVI852016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:48:03.
UCHWAŁA NR XVI/86/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

 XVI862016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:49:02.
UCHWAŁA NR XVI/87/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dwikozy w 2016 roku.

 XVI872016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:50:44.
UCHWAŁA NR XVI/88/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 XVI882016.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2016-04-07 08:51:38.
UCHWAŁA NR XVI/76/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z
dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2016-2029.

XVI762016.pdf

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:10:05.

Zobacz:
 Sesja z 21-01-2016r.  .  Sesja z 30-03-2016r.  .  Sesja z 29-04-2016r.  .  Sesja z 03-06-2016r.  .  Sesja z 26-08-2016r.  .  Sesja z 07-10-2016r.  .  Sesja z 25-11-2016r.  .  Sesja z 28-12-2016r. . 
Data wprowadzenia: 2017-02-03 14:10:05
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda