Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z
04.07.2014 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwikozy: Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach
Numer ogłoszenia: 144919 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dwikozy , ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8311471, faks 015 8311404.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwikozy.bip.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w celu dowiezienia dzieci z miejsca zamieszkania do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz z powrotem do miejsca zamieszkania ucznia. - Dzienna liczba kilometrów wynikająca z sumy poszczególnych tras - 154. Zamawiający zastrzega, że dzienna liczba kilometrów może się zmienić o ok. 10 km. - liczba dni nauki w roku szkolnym zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2014/2015 i 2015/2016, 180 - 190 w roku szkolnym. - w przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: - skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święta itp. uroczystości) -odpracowaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu i odwozu. Szczegółowy zakres określa SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą spełniać warunki art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ Należy złożyć oświadczenie na załączonym druku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres działania jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie. Na potwierdzenie należy złożyć : wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał, co najmniej dwie usługi, zbliżone do przedmiotu zamówienia. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć : wykaz co najmniej 4 autobusów przeznaczonych do wykonywania zadania wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych poświadczających ich dobry stan techniczny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób - przewozy nieregularne, licencje lub promesę licencji łącznie z wykazem sprawnych technicznie autobusów niezbędnych do realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT; -w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwikozy.bip.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, pok. nr 36.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, pok. nr 36. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, o godz. 09:15, pok. nr 26.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 SIWZ040714.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-07-04 14:51:54 | Data modyfikacji: 2014-07-21 13:18:01.
Data wprowadzenia: 2014-07-04 14:51:54
Data modyfikacji: 2014-07-21 13:18:01
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót