Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z
18.08.2014 r.

 

 

 

Dwikozy: ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK
Numer ogłoszenia: 205855 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 177067 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8311816, faks 15 8311816.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Żywieniem będzie objęte około 260 osób dziennie, w dniach nauki. Proponowane zestawy: gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi - nadzienie różne; kopytka - dodatki różne; naleśniki - nadzienie różne; kotlet mielony - dodatki ziemniaki, surówka; ryba - dodatki ziemniaki, surówka; danie drobiowe - dodatki; gołąbki - sosy różne; gulasz - dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane - sos; pulpety w sosie - surówka. Gramatura posiłków: ziemniaki - 200 g., mięso lub ryba - 100 g., surówki - 100 g., naleśniki, pierogi, gołąbki, kopytka, placki ziemniaczane, itp. - 300 g. na porcję..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jerzy Grudziecki, Gieraszowice bn, 27-670 Łoniów, 27-670 Gieraszowice, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3,45

 • Oferta z najniższą ceną: 3,45 / Oferta z najwyższą ceną: 3,98

 • Waluta: PLN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwikozy: ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK
Numer ogłoszenia: 177067 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach , ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8311816, faks 15 8311816.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŻYWIENIE DZIECI W SZKOLE - POSIŁEK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Żywieniem będzie objęte około 260 osób dziennie, w dniach nauki. Proponowane zestawy: gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi - nadzienie różne; kopytka - dodatki różne; naleśniki - nadzienie różne; kotlet mielony - dodatki ziemniaki, surówka; ryba - dodatki ziemniaki, surówka; danie drobiowe - dodatki; gołąbki - sosy różne; gulasz - dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane - sos; pulpety w sosie - surówka. Gramatura posiłków: ziemniaki - 200 g., mięso lub ryba - 100 g., surówki - 100 g., naleśniki, pierogi, gołąbki, kopytka, placki ziemniaczane, itp. - 300 g. na porcję..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą spełniać warunki art.22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Odpowiednie atesty dopuszczające stosowanie pojemników i opakowań do przewożenia żywności. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu samochodów dostawczych do przewożenia posiłków.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dokumenty stwierdzające, że osoby wykonujące zamówienie posiadają uprawnienia do wykonywania usług - należy przedłożyć kserokopię orzeczeń lekarskich niezbędnych przy wykonywaniu czynności, polegających na kontakcie z żywnością.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Informacja o wymaganych oświadczeniach i dokumentach zawarta jest w SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwikozy.bip.gmina.pl / Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach ul Spółdzielcza 15 w pokoju nr 33..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach ul Spółdzielcza 15 w pokoju nr 33..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 siwz18082014.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:14:41 | Data modyfikacji: 2014-09-29 13:30:47.
Data wprowadzenia: 2014-08-18 13:14:41
Data modyfikacji: 2014-09-29 13:30:47
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót