Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia
09.09.2014 r.

Dwikozy: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ od km 0+000,00 do km 0+050,00 oraz od km 0+145,00 do km 0+249,00 w miejscowości Dwikozy wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 777
Numer ogłoszenia: 210073 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192179 - 2014r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8311471, faks 015 8311404.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ od km 0+000,00 do km 0+050,00 oraz od km 0+145,00 do km 0+249,00 w miejscowości Dwikozy wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 777.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie ma służyć poprawie komunikacji do posesji nr 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31A, 30, 31, 32 w miejscowości Dwikozy i polega na wykonaniu: - ciągu pieszo jezdnego z płyt otworowych żelbetowych - odwodnienia korpusu drogowego przy pomocy ścieków skarpowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, - umocnienia skarp betonowymi płytami otworowymi typu meba, - zjazdów z kostki brukowej betonowej, Szczegółowy zakres prac zawierają przedmiary robót i dokumentacja. Zakres ten należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, wymogami SIWZ, warunkami określonymi w projekcie umowy na roboty budowlane oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2014.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • GOBIO ENERGETYKA Jan Sochacki, ul. Koseły 22/3, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 246314,02 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 275409,78

 • Oferta z najniższą ceną: 275409,78 / Oferta z najwyższą ceną: 436753,33

 • Waluta: PLN.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zaw2

zaw1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na zadanie: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ od km 0+000,00 do km 0+050,00 oraz od km 0+145,00 do km 0+249,00   w miejscowości Dwikozy wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 777”

 

-W projekcie oraz przedmiarze nie ma informacji o normie płyty jomba czy może być nie zbrojona?

-W przedmiarze jest pozycja barierki ochronne stalowe bez przekładkowe typu SP-04/4 , według producenta i dystrybutora ten typ barierek został wycofany gdyż nie spełniał wymagań. Produkt nie posiada certyfikatu nie można uzyskać aprobaty i deklaracji zgodności. Jaki inny typ jest przewidziany i zaakceptowany przez projektanta;

- Której generacji są podane znaki drogowe pionowe,

 

Odpowiedzi Zamawiającego:

 

Płyty typu Jomb muszą być podwójnie zbrojone.

Bariera drogowa stalowa ma mieć symbol SP 05/4,

Znaki mają być pierwszej generacji, informacja ta zawarta jest w przedmiarze

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dwikozy: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ od km 0+000,00 do km 0+050,00 oraz od km 0+145,00 do km 0+249,00 w miejscowości Dwikozy wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 777
Numer ogłoszenia: 192179 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dwikozy , ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8311471, faks 015 8311404.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwikozy.bip.gmina.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ od km 0+000,00 do km 0+050,00 oraz od km 0+145,00 do km 0+249,00 w miejscowości Dwikozy wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 777.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ od km 0+000,00 do km 0+050,00 oraz od km 0+145,00 do km 0+249,00 w miejscowości Dwikozy wzdłuż Drogi Wojewódzkiej nr 777 Zadanie ma służyć poprawie komunikacji do posesji nr 11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31A, 30, 31, 32 w miejscoowści Dwikozy i polega na wykonaniu: - ciągu pieszo jezdnego z płyt otworowych żelbetowych - odwodnienia korpusu drogowego przy pomocy ścieków skarpowych do istniejącej kanalizacji deszczowej, - umocnienia skarp betonowymi płytami otworowymi typu meba, - zjazdów z kostki brukowej betonowej, Szczegółowy zakres prac zawierają przedmiary robót i dokumentacja. Zakres ten należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, wymogami SIWZ, warunkami określonymi w projekcie umowy na roboty budowlane oraz zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.05.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w terminie do dnia: 24.09.2014 r., do godz. 09:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Sandomierzu o. Dwikozy Nr rachunku 49 9429 0004 2002 0014 0184 0031, z dopiskiem Wadium na zadanie (należy podać nazwę postępowania), (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się wpływ pieniędzy na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert) 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM- Przetarg na: (podać nazwę zadania) 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt. 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium. Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli załączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co najmniej 1 robota budowlana odpowiadająca swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. robota budowlana polegająca na wykonaniu drogi z nawierzchnią asfaltową lub nawierzchnią z płyt betonowych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. brutto każda/ określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający w zakresie potencjału technicznego nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli przedstawi w ofercie osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie będą pełnić, posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: kierowania robotami w specjalności: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający w powyższym zakresie nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

kosztorys ofertowy uproszczony, ewentualne pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: - Jeżeli roboty są utrudnione lub opóźnione przez Zamawiającego w taki sposób, że wynika z tego konieczność przedłużenia czasu wykonania robót to: a) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o okolicznościach i spodziewanych następstwach; opóźnień lub utrudnień, b) czas na ukończenie robót będzie odpowiednio przedłużony przez Zamawiającego. - Jeżeli wystąpią okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada, a które uniemożliwiają odpowiednie i zgodne z prawem wykonanie całości lub części robót zgodnie z umową, Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego. Jeżeli w tych okolicznościach zajdzie konieczność zawieszania pewnych robót to czas na ich ukończenie zostanie odpowiednio przedłużony, aż do chwili kiedy okoliczności ustaną. Jeśli tempo wykonania pewnych robót będzie musiało ulec zahamowaniu, to czas na ich ukończenie zostanie przedłużony w stopniu, w jakim okoliczności to uzasadniają.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dwikozy.bip.gmina.pl / zamówienia publiczne / przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, pok. nr 36 (I piętro)..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, pok. nr 36.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

dok09092014.zip

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2014-09-09 14:02:08 | Data modyfikacji: 2014-10-06 08:50:51.
Data wprowadzenia: 2014-09-09 14:02:08
Data modyfikacji: 2014-10-06 08:50:51
Opublikowane przez: Mariusz Dominik
« powrót