Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia
21.01.2015 r.

Dwikozy, 02.03.2015 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Dwikozy informuję o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji na 2015 rok.

Na konkurs wpłynęły dwie oferty. Otwarcie oferty nastąpiło w dniu 23 lutego o godzinie 10:30. Oferty złożyli:
1. Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa , 27-620 Dwikozy,
2. Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie, 27-600 Sandomierz.

W wyniku konkursu na realizatora zadania wskazano:
Klub Sportowy „SPARTA” ul. Sportowa , 27-620 Dwikozy

w ramach dotacji, która będzie udzielona po podpisaniu przez strony stosownej umowy, w wysokości 160.000,00 zł, (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wójt Gminy Dwikozy
/- / Marek Łukaszek

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Dwikozy
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na rok 2015

  

     Na podstawie art.11 ust. 2, oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014 poz.1118./, Uchwały Nr XXIX/172/06 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dwikozy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania,  Uchwały nr III/10/2014 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dwikozy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, Wójt Gminy Dwikozy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji

 

w zakresie:

 • szkolenie sportowe w szczególności dzieci i młodzieży,

 • organizacja zawodów sportowych wraz z niezbędnymi kosztami użytkowania obiektów sportowych w części przeznaczonej na działalność statutową,

 • organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Dwikozy,

 • organizacja turniejów sportowych dla młodzieży szkolnej i dorosłych.

 • prowadzenie rozgrywek piłki nożnej w grupach wiekowych seniorów i juniorów

   

  W roku 2014  zadania tego samego rodzaju wykonywane były przez Klub Sportowy „Sparta”

  Wartość przekazanej dotacji wyniosła 145.000,00 

   

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2015 – 160.000,00zł.

   

  Oferty mogą składać: wszystkie organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2014 poz. 118./

   

  Zasady przyznawania dotacji określa Uchwała Nr XXIX/172/06 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dwikozy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania. Uchwała dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dwikozach (www.dwikozy.bip.gmina.pl/).

   

  Termin i warunki realizacji zadania:

 • zadanie realizowane będzie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,

 • miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Dwikozy,

 • zajęcia powinny się odbywać regularnie w konkretnym terminie, miejscu, dniach i godzinach,

 • warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie,

   

  Oferty należy składać na wzorze oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr. 6. poz. 25); do uzyskania w pokoju nr 22 na stanowisku pracy referenta ds. projektów unijnych i promocji gminy.

  Do oferty należy dołączyć:

 

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu organizacji pozarządowej,

 • uwierzytelniony odpis dokumentu potwierdzający prawo organizacji pozarządowej do występowania w obrocie prawnym,

 • oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,

 • oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz US i ZUS

 • zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON

 • informacja o odpowiednich kwalifikacjach trenerów i instruktorów mających prowadzić szkolenia sportowe

 • sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok.

   

  Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Dwikozach, 27 – 620 Dwikozy ul. Spółdzielcza 15, w terminie do dnia 23 lutego 2015 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 lutego 2015 roku o godz.10:30 i będzie rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Dwikozy.

  Oferta niezgodna z tematem, niekompletna, złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

  Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem “Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 2015 r.”.

  Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Dwikozy, kierując się oceną wyrażoną przez Komisję Konkursową, uwzględniając przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

  O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, stronie internetowej gminy www.dwikozy.gmina.pl (w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej)

   

  Dwikozy, dnia 21.01.2015 r.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:15:23 | Data modyfikacji: 2015-03-02 18:50:03.
Data wprowadzenia: 2015-01-21 14:15:23
Data modyfikacji: 2015-03-02 18:50:03
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót