Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia
31.05.2016 r.

Numer ogłoszenia: 148248 - 2016; data zamieszczenia: 22.09.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 125745 - 2016 data 08.07.2016 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8311471, fax. 015 8311404.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
 • W ogłoszeniu jest: 479815,24 PLN.
 • W ogłoszeniu powinno być: 719722,86 PLN.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwikozy: 1. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej nr 320057T w miejscowości Kamień Łukawski, 2. Modernizacja- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid. o nr 160
Numer ogłoszenia: 125745 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61099 - 2016r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8311471, faks 015 8311404.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej nr 320057T w miejscowości Kamień Łukawski, 2. Modernizacja- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid. o nr 160.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej nr 320057 T w miejscowości Kamień Łukawski, -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -ROBOTY ZIEMNE -PODBUDOWA -NAWIERZCHNIA I ELEMENTY DROGI -ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 2. Modernizacja- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid. o nr 160 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA I ELEMENTY DROGI - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Szczegółowy zakres określają kosztorysy ofertowe i dokumentacja..

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.13-4, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020..

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.07.2016.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PRIMA-BUD inż. Andrzej Sobczyk, ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz, kraj/woj. świętokrzyskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 479815,24 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 320415,00

 • Oferta z najniższą ceną: 320415,00 / Oferta z najwyższą ceną: 366808,67

 • Waluta: PLN .

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwikozy: 1. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej nr 320057T w miejscowości Kamień Łukawski, 2. Modernizacja- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid. o nr 160
Numer ogłoszenia: 61099 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dwikozy , ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8311471, faks 015 8311404.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwikozy.bip.gmina.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej nr 320057T w miejscowości Kamień Łukawski, 2. Modernizacja- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid. o nr 160.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Modernizacja- przebudowa drogi gminnej nr 320057 T w miejscowości Kamień Łukawski, -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -ROBOTY ZIEMNE -PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA I ELEMENTY DROGI - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 2. Modernizacja- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamień Łukawski na działce ewid. o nr 160 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - PODBUDOWA - NAWIERZCHNIA I ELEMENTY DROGI - ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Szczegółowy zakres określają kosztorysy ofertowe i dokumentacja. Załączone kosztorysy ofertowe nie stanowią jedynej podstawy do wyceny zadania. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przedmiotowej roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty..

 

 

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, iż przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy. Zamówienia uzupełniające polegałyby na powtórzeniu tego samego rodzaju robót.

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.13-4, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku przez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli załączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót / co najmniej 1 robota budowlana odpowiadająca swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia tj. robota budowlana polegająca na wykonaniu drogi z nawierzchnią asfaltową, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda/ określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający w zakresie potencjału technicznego nie precyzuje żadnych wymagań których spełnienie wykonawca zobowiązany jest udokumentować. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku przez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia, zamawiający uzna, iż wykonawca spełnił powyższy warunek, jeśli przedstawi w ofercie osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie będą pełnić, posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: kierowania robotami w specjalności: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust 1.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

kosztorys ofertowy uproszczony, ewentualne pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Okes rękojmi - 2

 

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności o charakterze siły wyższej, które uniemożliwiają odpowiednie i zgodne z prawem wykonanie całości lub części robót zgodnie z umową. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym pisemnie zamawiającego. Jeżeli w tych okolicznościach zajdzie konieczność zawieszania pewnych robót, to czas na ich ukończenie zostanie odpowiednio przedłużony, aż do chwili kiedy okoliczności ustaną. Jeśli tempo wykonania pewnych robót będzie musiało ulec zahamowaniu, to czas na ich ukończenie zostanie przedłużony w stopniu, w jakim okoliczności to uzasadniają. 3. Za okoliczności o charakterze siły wyższej uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której wykonawca ani zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, wykonawca ani zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani zamawiającemu. 4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 - 3 podlega unieważnieniu.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl / zamówienia publiczne / przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, pok. nr 36 (I piętro)..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie w siedzibie zamawiającego - pokój nr 15 Sekretariat (I piętro)..

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROW 2014-2020.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

DOKUMENTACJA DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2016-05-31 11:46:32 | Data modyfikacji: 2016-09-22 13:00:03.
Data wprowadzenia: 2016-05-31 11:46:32
Data modyfikacji: 2016-09-22 13:00:03
Opublikowane przez: Mariusz Dominik
« powrót