Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia
24.06.2016 r.

 

Dwikozy: Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach
Numer ogłoszenia: 172061 - 2016; data zamieszczenia: 03.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102961 - 2016r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8311471, faks 015 8311404.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w celu dowiezienia dzieci z miejsca zamieszkania do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz z powrotem do miejsca zamieszkania ucznia. - dzienna liczba kilometrów wynikająca z sumy poszczególnych tras - 158,5. Zamawiający zastrzega, że dzienna liczba kilometrów może się zmienić o ok. 20 km. - liczba dni nauki w roku szkolnym zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017, 180 - 190 w roku szkolnym. - w przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: - skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święta itp. uroczystości) -odpracowaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu i odwozu. Szczegółowy zakres określa SIWZ..

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.07.2016.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 30, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134930,10 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 169830,00

 • Oferta z najniższą ceną: 169830,00 / Oferta z najwyższą ceną: 169830,00

 • Waluta: PLN .

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwikozy: Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach
Numer ogłoszenia: 102961 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dwikozy , ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8311471, faks 015 8311404.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dwikozy.bip.gmina.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych autobusami w celu dowiezienia dzieci z miejsca zamieszkania do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dwikozach oraz z powrotem do miejsca zamieszkania ucznia. - dzienna liczba kilometrów wynikająca z sumy poszczególnych tras - 158,5. Zamawiający zastrzega, że dzienna liczba kilometrów może się zmienić o ok. 20 km. - liczba dni nauki w roku szkolnym zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2016/2017, 180 - 190 w roku szkolnym. - w przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: - skróceniu godzin nauki (np. rekolekcje, święta itp. uroczystości) -odpracowaniu w sobotę zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektora danej placówki o zmianie terminu dowozu i odwozu. Szczegółowy zakres określa SIWZ..

 

 

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.06.2017.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oferenci muszą spełniać warunki art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ Należy złożyć oświadczenie na załączonym druku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres działania jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 usługi o podobnym zakresie. Na potwierdzenie należy złożyć : wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał, co najmniej dwie usługi, zbliżone do przedmiotu zamówienia. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć : wykaz co najmniej 4 autobusów przeznaczonych do wykonywania zadania wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych poświadczających ich dobry stan techniczny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem wpłaty.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

 • inne dokumenty

  Zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób - przewozy nieregularne, licencje lub promesę licencji łącznie z wykazem sprawnych technicznie autobusów niezbędnych do realizacji zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

WYKAZ TABORU SAMOCHODOWEGO (AUTOBUSÓW). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie dowodów rejestracyjnych, zgodnie z załącznikiem do SIWZ., Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 2

 

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl / zamówienia publiczne / przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, pok. nr 36..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 15 Sekretariat. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego pokój nr 26, w dniu 04.07.2016 r. o godzinie 09:15.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

SIWZ DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2016-06-24 11:55:02 | Data modyfikacji: 2016-08-03 11:39:52.
Data wprowadzenia: 2016-06-24 11:55:02
Data modyfikacji: 2016-08-03 11:39:52
Opublikowane przez: Mariusz Dominik
« powrót