Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia
12.09.2019 roku


Ogłoszenie nr 596540-N-2019 z dnia 2019-09-12 r.

Gmina Dwikozy: Usługa opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej” złożonego do Osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” do Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dwikozy, krajowy numer identyfikacyjny 83040993300000, ul. ul. Spółdzielcza  15 , 27-620  Dwikozy, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 311 471, e-mail m.dominik@dwikozy.gmina.pl, faks 158 311 404.
Adres strony internetowej (URL): www.dwikozy.bip.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/index.php?id=499

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/index.php?id=499

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Dwikozy; ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, sekretariat pok. nr 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Numer referencyjny: ZPI.271.07.2019.MD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 6 kompletów dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla realizacji zadania pn. „Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej” oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji przedmiotu zamówienia. Usługa obejmuje również uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę od odpowiednich organów architektoniczno- budowlanych (decyzja ostateczna) (ze względu na zmianę przebiegu wewnętrznej sieci gazowej w budynkach, w których przewidziano modernizację kotłowni c.o.), lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wg opisu przedmiotu zamówienia i załączonej dokumentacji technicznej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego we wszystkich branżach.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71248000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku udziału
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej został spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisane oświadczenie (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz: 1. Dla części 1, 2, 3 i 4: 1.1. wykaże się dysponowaniem zespołem projektowym w składzie, którego znajduje się przynajmniej min. po 1 (jednej) osobie posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń z minimum 2 letnim doświadczeniem projektowym w zakresie projektowania odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w danej części w specjalności: a) architektonicznej; b) konstrukcyjno- budowlanej; c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) Uwaga!!! A. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) ust. 6 pkt 1) SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy- wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V SIWZ Wykonawca złoży: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg załącznika 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą wykonawca złoży: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp- wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp- wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa, d) w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg załącznika nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b) 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, odnośnie Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi zał. 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych art.144 ust.1 ustawy Pzp: 1.1. zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia: a) jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo w innych dokumentach, zmian wywołanych zmianami w przepisach prawa, zmianami norm i standardów albo zmianami w warunkach technicznych lub jeżeli zajdzie potrzeba wykonania lub uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy dokumentów, opracowań, danych, decyzji, zgód lub pozwoleń osób trzecich ;lub właściwych organów, jeżeli spowodowało to brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu, o ilość dni równą okresowi potrzebnemu do- odpowiednio- wprowadzenia zmian albo wykonania lub uzyskania koniecznych dokumentów, opracowań, danych, decyzji, zgód lub pozwoleń, b) w wyniku odmowy wydania lub nieterminowego wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub postanowień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień procedury administracyjnej, o ilość dni równą okresowi potrzebnemu do uzyskania właściwych dokumentów lub uzgodnień, c) na skutek działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego, lub lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, o ilość dni równą okresowi występowania siły wyższej, d) jeżeli konieczność zmiany terminu zakończenia prac wystąpi w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w przypadku czasowego wstrzymania przez Zamawiającego prac, o ilość dni równą okresowi, przez który istniała potrzeba wstrzymania z tego powodu prac przez Wykonawcę, e) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór autorski. Zmiana ta zostanie wprowadzona w przypadku wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót budowlanych. Nadzór nad robotami budowlanymi musi trwać do dnia odbioru końcowego robót budowlanych (potwierdzonego protokołem odbioru końcowego), 1.2. W przypadku niezawinionej niemożliwości dokonania z odpowiednimi jednostkami uzgodnień lub uzyskania opinii bądź decyzji do projektów lub innych części przedmiotu zamówienia, skutkiem czego nie będzie możliwe wykonanie części lub całości przedmiotu zamówienia dopuszczalna jest zmiana umowy co do zakresu wykonywanych prac (dostosowanie go do ograniczeń wynikających z niemożliwości uzyskania uzgodnień, opinii lub decyzji) oraz do zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające wartości prac, z których Zamawiający zrezygnuje, 1.3. Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SIWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu), 1.4. Wprowadzenie przez wykonawcę, podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu). Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części przedmiotu zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawi zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp i dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (art.36ba ustawy Pzp). 1.5. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia umownego: a) w przypadku zmiany stawki procentowej stawki podatku VAT dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmianę wynagrodzenia stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług (zmiana będzie dotyczyć wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian), b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym , ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub zmiany w wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia, Uwaga!!! Zmiana wynagrodzenia o której mowa w pkt 1.5. lit. b) , c) i d) nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w pkt 1.5. lit. b), c) i d) na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione w pkt 1.5. lit. b) c) i d) mają zastosowanie wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Zmiana będzie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów potwierdzających wpływ zmian o których mowa w zdaniu poprzednim, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż od wprowadzenia w życie przepisów dotyczących zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasadom gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 1.6. W przypadku wystąpienia zmiany przepisów prawa dotyczących zmiany stawki/lub zmianę terminu realizacji zamówienia, 1.7. Zmiana osób reprezentujących wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych, gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b) i lit. c) ustawy Pzp, albo gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 1.8. Zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samych projektantów (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 1.9. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji projektanta/nadzoru autorskiego nowymi osobami posiadającymi kwalifikacje nie niższe niż wymagane w SIWZ wyłącznie w przypadku zdarzenia losowego lub w przypadku opisanym w we wzorze umowy, 1.10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile pozostanie to w zgodzie z art. 144 ustawy Pzp. 1.11. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 2. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku zawierającym uzasadnienie faktyczne i prawne przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 3. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 4. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych, o ile zapisy SIWZ nie stanowią inaczej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
- Cena oferty 60% - Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40%
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:  1 Nazwa:  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budynku Urzędu Gminy w Dwikozach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rodzaj prac, które będą wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej: ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.w.u., w tym montaż pomp ciepła powietrze-woda do CWU ze zintegrowanymi zasobnikami oraz montaż instalacji PV, modernizacja instalacji c.o., w tym dostawa i montaż kotła kondensacyjnego wraz z indywidualnymi licznikami ciepła, montaż zaworów termostatycznych i podpionowych, automatyka pogodowa, modernizacja oświetlenia i wymiana na LED. Kubatura części ogrzewanej budynku 6175,00 m3, powierzchnia netto budynku 2665,08 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- Cena brutto oferty 60% - Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40%

Część nr:  2 Nazwa:  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Dwikozach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rodzaj prac, które będą wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej: ocieplenie ścian zewnętrznych, piwnic, stropów i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.w.u., w tym montaż pomp ciepła powietrze-woda do CWU ze zintegrowanymi zasobnikami z montaż instalacji PV, modernizacja instalacji c.o., w tym montaż kotłów gazowych wraz z indywidualnymi licznikami ciepła, modernizacja orurowania, montaż zaworów termostatycznych i zaworów podpionowych, modernizacja oświetlenia i wymiana na LED. Kubatura części ogrzewanej budynku 6338,33 m3, powierzchnia netto budynku 2236,22 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- Cena brutto oferty 60% - Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40%

Część nr:  3 Nazwa:  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Winiarach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rodzaj prac, które będą wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej: ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.w.u., w tym montaż dwóch pomp ciepła do CWU ze zintegrowanymi zasobnikami, montaż instalacji PV o mocy min 3kW, montaż zasobników zintegrowanych z pompą ciepła, modernizacja instalacji c.o., w tym kocioł kondensacyjny zdublowany wraz z indywidualnymi licznikami ciepła, izolacja przewodów, zawory termostatyczne i podpionowe, automatyka pogodowa, a także modernizacja oświetlenia i wymiana na LED. Kubatura części ogrzewanej budynku 2730,11 m3, powierzchnia netto budynku 1216,25 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- Cena brutto oferty 60% - Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40%

Część nr:  4 Nazwa:  Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budynków świetlic wiejskich w Górach Wysokich, w Winiarach oraz w Bożydarze wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rodzaj prac, które będą wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo- kosztorysowej: 1) świetlica wiejska w Górach Wysokich: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej c.w.u., w tym montaż 2 pomp ciepła CWU ze zintegrowanymi zasobnikami, montaż paneli PV o mocy min 3kW, montaż zasobników zintegrowanych z pompą ciepła oraz modernizacja oświetlenia i wymiana na LED. Kubatura części ogrzewanej 876,51 m3 , powierzchnia netto budynku 753,66 m2 ; 2) świetlica wiejska w Winiarach: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.w.u., w tym pompa ciepła CWU, panele PV 1,5kW, zasobnik zintegrowany z pompą. Kubatura części ogrzewanej 1059,84 m3, powierzchnia netto budynku 542,81 m2 ; 3) świetlica wiejska w Bożydarze: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja instalacji c.w.u., w tym pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem, instalacja PV o mocy 1,5 kW, modernizacja instalacji c.o., w tym pompa ciepła powietrze / powietrze oraz panele PV 6kW. Kubatura ogrzewania - 1152,37 m3, Powierzchnia netto budynku - 503,52 m2 .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 71248000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto oferty 60,00
Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:- Cena brutto oferty 60% - Doświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, wyznaczonej do realizacji zamówienia 40%

 

 

 

SIWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1a AUDYTY - DO POBRANIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda | Data wprowadzenia: 2019-09-12 13:24:24 | Data modyfikacji: 2019-09-12 13:47:33.
Data wprowadzenia: 2019-09-12 13:24:24
Data modyfikacji: 2019-09-12 13:47:33
Opublikowane przez: Krzysztof Gorazda
« powrót