Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia
13.07.2018 r.

 „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich, kolektorów słonecznych próżniowych i modułów fotowoltaicznych na terenie gminy Dwikozy i gminy Samborzec”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych w Gminie Dwikozy i Samborzec”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- projekty parasolowe”.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
Dwikozy
27-620
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Dominik
E-mail: m.dominik@dwikozy.gmina.pl
Faks: +48 158311404
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/
I.1) Nazwa i adresy
Gmina Samborzec
Samborzec 43
Samborzec
27-650
Polska
Osoba do kontaktów: Witold Łukawski
E-mail: zamowienia.publiczne@samborzec.pl
Faks: +48 158314443
Kod NUTS: PL722
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.samborzec.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich, kolektorów słonecznych próżniowych i modułów
fotowoltaicznych na terenie gminy Dwikozy i gminy Samborzec
Numer referencyjny: ZPI.271.07.2018.MD
II.1.2) Główny kod CPV
09331200
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich (119 zestawów),
kolektorów słonecznych próżniowych (14 zestawów) i modułów fotowoltaicznych (238 zestawów) na terenie
gminy Dwikozy i gminy Samborzec, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, Polska, oraz wykonanie
i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z OZE. Instalacje montowane będą głównie na
budynkach mieszkalnych, a także na gospodarczych i na gruncie. Szczegółowy opis techniczny instalacji
zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Opis technologii PV, Opis technologii KS płaskich oraz Opis technologii
KS próżniowych. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą
być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne
wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-101539
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 133-302439
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/07/2018
Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 2.1.3
Zamiast:
Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż instalacji modułów fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej
dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych. Moc pojedynczego modułu (płyty, panelu) wynosi 340
Wp. Rodzaj zestawu instalacji oraz jego moc:
a) 5 modułów PV + falownik jednofazowy (ilość zestawów: 7 w gminie Dwikozy),
b) 6 modułów PV + falownik jednofazowy (ilość zestawów: 14 w gminie Dwikozy, w tym 2 na budynku
gospodarczym),
c) 9 modułów PV + falownik trójfazowy (ilość zestawów: 27 w gminie Dwikozy, w tym 9 na budynku
gospodarczym, i 156 w gminie Samborzec, w tym 10 na budynku gospodarczym lub gruncie),
d) 14 modułów PV + falownik trójfazowy (ilość zestawów: 34 w gminie Dwikozy, w tym 12 na budynku
gospodarczym) wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu oraz niezbędnym
oprzyrządowaniem. Dodatkowo instalacja u 10 % użytkowników systemu zarządzania energią (SZE), który
będzie dokonywał wizualizacji w czasie rzeczywistym pracy systemów fotowoltaicznych. System powinien być
bezobsługowy, zbierający parametry pracy instalacji i przekazujący je do bazy danych za pomocą modemu
drogą transmisji radiowej. System ma za zadanie monitorować prawidłową pracę systemu i alarmować w razie
pojawiania się błędów, a także monitorować i wyliczać ilość energii uzyskiwanej dzięki OZE.

Powinno być:
Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż instalacji modułów fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej
dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych. Moc pojedynczego modułu (płyty, panelu) wynosi 340
Wp. Rodzaj zestawu instalacji oraz jego moc:
a) 5 modułów PV + falownik jednofazowy (ilość zestawów: 7 w gminie Dwikozy),
b) 6 modułów PV + falownik trójfazowy (ilość zestawów: 14 w gminie Dwikozy, w tym 2 na budynku
gospodarczym),
c) 9 modułów PV + falownik trójfazowy (ilość zestawów: 27 w gminie Dwikozy, w tym 9 na budynku
gospodarczym, i 156 w gminie Samborzec, w tym 10 na budynku gospodarczym lub gruncie),
d) 14 modułów PV + falownik trójfazowy (ilość zestawów: 34 w gminie Dwikozy, w tym 12 na budynku
gospodarczym) wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu oraz niezbędnym
oprzyrządowaniem. Dodatkowo instalacja u 10 % użytkowników systemu zarządzania energią (SZE), który
będzie dokonywał wizualizacji w czasie rzeczywistym pracy systemów fotowoltaicznych. System powinien być
bezobsługowy, zbierający parametry pracy instalacji i przekazujący je do bazy danych za pomocą modemu
drogą transmisji radiowej. System ma za zadanie monitorować prawidłową pracę systemu i alarmować w razie
pojawiania się błędów, a także monitorować i wyliczać ilość energii uzyskiwanej dzięki OZE.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału

Zamiast:
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 10:00

Powinno być:
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:
Data: 13/10/2018

Powinno być:
Data: 20/10/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 10:15

Powinno być:
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polska-Dwikozy: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2018/S 133-302439

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Dwikozy
ul. Spółdzielcza 15
Dwikozy
27-620
Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Dominik
E-mail: m.dominik@dwikozy.gmina.pl
Faks: +48 158311404
Kod NUTS: PL722

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Samborzec
Samborzec 43
Samborzec
27-650
Polska
Osoba do kontaktów: Witold Łukawski
E-mail: zamowienia.publiczne@samborzec.pl
Faks: +48 158314443
Kod NUTS: PL722

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.samborzec.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich, kolektorów słonecznych próżniowych i modułów fotowoltaicznych na terenie gminy Dwikozy i gminy Samborzec

Numer referencyjny: ZPI.271.07.2018.MD
II.1.2)Główny kod CPV
09331200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich (119 zestawów), kolektorów słonecznych próżniowych (14 zestawów) i modułów fotowoltaicznych (238 zestawów) na terenie gminy Dwikozy i gminy Samborzec, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, Polska, oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z OZE. Instalacje montowane będą głównie na budynkach mieszkalnych, a także na gospodarczych i na gruncie. Szczegółowy opis techniczny instalacji zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Opis technologii PV, Opis technologii KS płaskich oraz Opis technologii KS próżniowych. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 396 200.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100
45300000
45311200
45332000
45331110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Instalacje OZE będą dostarczane i montowane na budynkach prywatnych i w ich wnętrzu na terenie gminy Dwikozy i gminy Samborzec, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich (119 zestawów), kolektorów słonecznych próżniowych (14 zestawów) i modułów fotowoltaicznych (238 zestawów) na terenie gminy Dwikozy i gminy Samborzec, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, Polska, oraz wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią pochodzącą z OZE. 2.1.1. Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych płaskich służących do wspomagania podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych. Rodzaj zestawu instalacji oraz pojemność zbiornika c.w.u.:

a) 2 kolektory + zasobnik c.w.u. 200 l (ilość zestawów: 6 w gminie Dwikozy i 41 w gminie Samborzec, w tym 1 montowany na budynku gospodarczym),

b) 3 kolektory + zasobnik c.w.u. 300 l (ilość zestawów: 24 w gminie Dwikozy, i 42 w gminie Samborzec, w tym 1 montowany na budynku gospodarczym)

c) 4 kolektory + zasobnik c.w.u. 400 l (ilość zestawów: 6 w gminie Dwikozy, - wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu oraz niezbędnym oprzyrządowaniem.

2.1.2. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych próżniowych służących do wspomagania podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych. Rodzaj zestawu instalacji oraz pojemność zbiornika c.w.u. (dostawa w gminie Dwikozy):

a) 2 kolektory + zasobnik c.w.u. 200 l - 3 zestawy,

b) 3 kolektory + zasobnik c.w.u. 300 l - 8 zestawów,

c) 4 kolektory + zasobnik c.w.u. 400 l - 3 zestawy wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu oraz niezbędnym oprzyrządowaniem.

2.1.3. Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż instalacji modułów fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej dla potrzeb mieszkańców w budynkach mieszkalnych. Moc pojedynczego modułu (płyty, panelu) wynosi 340 Wp. Rodzaj zestawu instalacji oraz jego moc:

a) 5 modułów PV + falownik jednofazowy (ilość zestawów: 7 w gminie Dwikozy),

b) 6 modułów PV + falownik jednofazowy (ilość zestawów: 14 w gminie Dwikozy, w tym 2 na budynku gospodarczym),

c) 9 modułów PV + falownik trójfazowy (ilość zestawów: 27 w gminie Dwikozy, w tym 9 na budynku gospodarczym, i 156 w gminie Samborzec, w tym 10 na budynku gospodarczym lub gruncie),

d) 14 modułów PV + falownik trójfazowy (ilość zestawów: 34 w gminie Dwikozy, w tym 12 na budynku gospodarczym) wraz z konstrukcją wsporczą właściwą do miejsca montażu oraz niezbędnym oprzyrządowaniem. Dodatkowo instalacja u 10 % użytkowników systemu zarządzania energią (SZE), który będzie dokonywał wizualizacji w czasie rzeczywistym pracy systemów fotowoltaicznych. System powinien być bezobsługowy, zbierający parametry pracy instalacji i przekazujący je do bazy danych za pomocą modemu drogą transmisji radiowej. System ma za zadanie monitorować prawidłową pracę systemu i alarmować w razie pojawiania się błędów, a także monitorować i wyliczać ilość energii uzyskiwanej dzięki OZE.

2.2. Szczegółowy opis techniczny instalacji zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Opis technologii PV, Opis technologii KS płaskich i Opis technologii KS próżniowych. 2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację dostaw zestawów odnawialnych źródeł energii oraz ich montażu zgodnie z specyfikacja techniczną zastosowanych urządzeń i opisem montażu, poleceniami nadzoru inwestorskiego, harmonogramem rzeczowo–finansowym, a w zakresie prac instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz objęte gwarancją fabryczną producenta. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone instalacji i rękojmi za wady na okres 5 lat od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 396 200.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

RPSW.03.01.00-26-0021/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Zamówienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych- projekty parasolowe"

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający oceni spełnianie tych wymagań w oparciu o Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz dokumenty określone w rozdziale 5 SIWZ, tj.

— oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy, wystawionej nie wczesnej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716),

— dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby:

1) posiadał odpowiednie do zakresu zamówienia i warunków płatności środki finansowe lub zdolność kredytową,

2) był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

3) posiadał minimalny roczny obrót w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych w obszarze objętym zamówieniem, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że:

1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 1 000 000 PLN na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i suma ubezpieczenia wynosi co najmniej 1 000 000 PLN

3) posiadał minimalny roczny obrót w wysokości 1 000 000 PLN w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych w obszarze objętym zamówieniem na podstawie sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Zamawiający wymaga, aby wykonawca:

1) miał niezbędne doświadczenie w zakresie realizacji dostawy wraz z montażem instalacji solarnych z kolektorami płaskimi lub próżniowymi oraz dostawy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych;

2) dysponował wykwalifikowaną kadrą kierowniczą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3) dysponował instalatorami w liczbie niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie, zatrudnionych na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności montażowych i instalatorskich pod kierownictwem kierownika technicznego lub kierownika montażu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

1) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie:

— co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji solarnych z kolektorami płaskimi lub próżniowymi o minimalnej ilości montowanych instalacji kolektorów słonecznych - 50 kompletów dla jednej dostawy,

— co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych o minimalnej ilości montowanych instalacji modułów fotowoltaicznych – 50 kompletów dla jednej dostawy.

2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze:

a) kierownika technicznego / koordynatora projektu pełniącego jednocześnie funkcję kierownika montażu w zakresie branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2017 r., poz. 1332) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278)

b) kierownika montażu, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zamawiający dopuszcza, aby wymagane uprawnienia i funkcje posiadała jedna osoba.

Zamawiający akceptuje odpowiadające wskazanym uprawnieniom ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2014 r. poz. 1946)

3) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 ekipami instalatorskimi w co najmniej 2-osobowym składzie (łącznie 8 osób), z których każdy instalator powinien być zatrudniony na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności montażowych i instalatorskich pod kierownictwem kierownika technicznego lub kierownika montażu

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Wykonawca jest obowiązany zrealizować przedmiot zamówienia na warunkach realizacji określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wzór umowy określa także warunki i przesłanki jej zmiany, w tym terminu realizacji.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/10/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

 

Urząd Gminy Dwikozy, ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy, Sala Konferencyjna (I piętro, pokój nr 26).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Komisja przetargowa złożona z pracowników Urzędu Gminy Dwikozy i przedstawiciela Gminy Samborzec poinformuje Wykonawców o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia, a następnie otworzą oferty złożone w siedzibie Gminy Dwikozy do dnia 14.8.2018, godz. 10.00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2.2. - 4.2.3. SIWZ. Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzonego w formie elektronicznej wg wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę /wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

19.1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

19.2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

19.3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

19.4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

19.5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

19.11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.

19.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/07/2018
 
Link do ogłoszenia TED:
HTML
PDF
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PYTANIE / WNIOSEK WYKONAWCY z dnia 16.07.2018 r.:
1. Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na dzień 30.11.2018 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 14.08.2018 r., w związku z tym termin związania ofertą upłynie dnia 14.10.2018 r. Zgodnie z aktualnym brzmieniem zapisów S1WZ oraz wzoru umowy Wykonawca ma ok. 30 dni roboczych na wykonanie całości zamówienia. Tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obwiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 1 Kc., która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.
Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zobowiązania pozostające w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązana pod kątem przesłanek z art. 58 § 2 Kc.
W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia na dzień 31.06.2019 r.
 
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na realizację zadania w ramach projektu unijnego. Zdajemy sobie sprawę, że termin jest krótki, lecz przy zaangażowaniu odpowiednich zasobów jest możliwy do realizacji zakładając, że umowa z wykonawcą zostanie podpisana na początku września 2018 r. Wykonawca będzie miał wtedy do dyspozycji ponad 60 dni roboczych. W przypadku opóźnień z postępowaniem, wystąpimy o zgodę Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na przedłużenie realizacji projektu. Po jej uzyskaniu możliwa będzie zmiana umowy z wykonawcą i wydłużenie okresu realizacji zadania.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytania i odpowiedzi zamawiającego stanowią integralną część SIWZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIWZ I ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Pytanie Wniosek Wykonawcy z dnia 18.07.2018 r. i odp. zamawiającego

Pytanie Wniosek Wykonawcy z dn. 26.07.2018 r. i odp. zamawiającego

Pytania Wnioski Wykonawcy z dn. 30.07.2018 r. oraz OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ

ogłoszenie z dnia 14.08.2018 r. o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienia zamawiającego oraz ogłoszenie o zmianie SIWZ 14.08.2018.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Opublikowane przez: Mariusz Dominik | Data wprowadzenia: 2018-07-16 09:56:03 | Data modyfikacji: 2018-08-03 12:58:46.
Data wprowadzenia: 2018-07-16 09:56:03
Data modyfikacji: 2018-08-03 12:58:46
Opublikowane przez: Mariusz Dominik
« powrót